academy

مقیاس نشخوار ذهنی- تامل

مقیاس نشخوار ذهنی- تاملمشخصات « پرسشنامه مقیاس نشخوار ذهنی - تامل »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 24 سوالی نوع فایل: wordهریك از عبارتهای زیر را بخوانید و با انتخاب یكی از گزینه های زیر در پاسخنامه نشان دهید عبارت مورد نظر تاچه حدی در مورد شما صدق می كند الف) بسیار

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)پرسشنامه مهارت خای اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (1992)، حاوی 39 عبارت پنج گزینه ای است كه آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اصلا نمی كند تا همیشه صدق می كند ابزار می نماید.نسخه اصلی این سیاهه دارای 40 عبارت است كه یك عبارت به دلیل ع