تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ | academy | 10117

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ | رده محصول: حسابداری | آیدی فایل: 10117 | برچسب های فایل: تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌;مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ است و با وجود اين كه تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ زنگ خطر را توي سر خودش تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ كه همسرش اشتباه مي كرده و تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ اينكه حق با خود اوست، چند تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌

شمـاره‌ بنـد

مقدمـه‌ 1 تا10

هدف‌ و جایگاه‌ 1 تا 4

دیدگاه‌ كلی‌ 5

گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌ 6 تا 7

دامنه‌ كاربرد 8 تا 9

واحد گزارشگر 10

سایر موارد 11

فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ 1-1 تا 13-1

استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌ 5-1 تا 6-1

وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ 7-1 تا 13-1

فصل‌ دوم‌ ـ خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی 1-2 تا 35-2

كیفیت‌ اهمیت‌ 6-2 تا 7-2

خصوصیات‌ كیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات 8-2 تا 19-2

مربوط‌ بودن‌ 8-2 تا 11-2

ـ ارزش‌ پیش‌بینی‌ كنندگی‌ و تأییدكنندگی‌ 9-2 تا 10-2

ـ انتخاب‌ خاصه‌ 11-2

قابل‌ اتكا بودن‌ 12-2 تا 19-2

ـ بیان‌ صادقانه‌ 14-2 تا 15-2

ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌ 16-2

ـ بی‌طرفی‌ 17-2

ـ احتیاط‌ 18-2

ـ كامل‌ بودن‌ 19-2

خصوصیات‌ كیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ 20-2 تا 29-2

قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ 21-2 تا 26-2

ـ ثبات‌ رویه‌ 24-2

ـ افشائیات‌ 25-2 تا 26-2

قابل‌ فهم‌بودن‌ 27-2 تا 29-2

ـ ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌ 28-2

ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌ 29-2

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد

محدودیتهای‌ حاكم‌ بر خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ 30-2 تا 34-2

ـ موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ كیفی‌ 31-2 تا 32-2

ـ به‌ موقع‌ بودن‌ 33-2

ـ منفعت‌ و هزینه‌ 34-2

تصویر مطلوب‌ 35-2

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهای‌ مالی‌ 1-3 تا 50-3

داراییها و بدهیها 5-3 تا 34-3

داراییها 5-3 تا 18-3

ـ تعریف‌ دارایی‌ 5-3

ـ حقوق‌ و سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌ 6-3 تا 10-3

ـ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ 11-3 تا 14-3

ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاری‌ 15-3 تا 16-3

ـ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ 17-3

ـ مخاطره‌ 18-3

بدهیها 19-3 تا 28-3

ـ تعریف‌ بدهی 19-3 تا 23-3

ـ تعهدات‌ 24-3 تا 27-3

ـ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ 28-3

سایر جنبه‌های‌ داراییها و بدهیها 29-3 تا 34-3

ـ قرینه‌ بودن‌ داراییها و بدهیها 29-3 تا 30-3

ـ تهاتر داراییها و بدهیها 31-3 تا 34-3

حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ 35-3 تا 42-3

درآمدها و هزینه‌ها 43-3 تا 44-3

آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ 45-3 تا 50-3

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد

فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهای‌ مالی‌ 1-4 تا 50-4

مراحل‌ شناخت‌ 5-4 تا 8-4

معیارهای‌ شناخت‌ 6-4 تا 10-4

شناخت‌ اولیه‌ 6-4

تجدید اندازه‌گیری‌ 7-4

قطع‌ شناخت‌ 8-4

شناخت‌ درآمد و هزینه‌ 9-4 تا 10-4

فرایند شناخت‌ 11-4 تا 27-4

رویدادهای‌ گذشته‌ 11-4 تا 14-4

معاملات‌ 15-4 تا 21-4

رویدادهایی‌ غیر از معاملات‌ 22-4 تا 24-4

قطع‌ شناخت‌ 25-4 تا 27-4

شناخت‌ درآمد و هزینه‌ 28-4 تا 36-4

شناخت‌ درآمد 28-4 تا 31-4

شناخت‌ هزینه‌ 32-4 تا 36-4

كافی‌ بودن‌ شواهد 37-4 تا 39-4

قابلیت‌ اتكای‌ كافی‌ 40-4 تا 50-4

اندازه‌گیری‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولی 44-4 تا 45-4

ابهام‌ درباره‌ میزان‌ منافع‌ 46-4 تا 49-4

وجود یك‌ مبلغ‌ حداقل‌ 50-4

فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌ 1-5 تا 35-5

نظامهای‌ اندازه‌گیری 10-5 تا 30-5

بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ 11-5 تا 18-5

ارزش‌ جاری‌ 19-5 تا 27-5

تعدیل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومی 28-5 تا 30-5

نتیجه‌گیری‌ 31-5 تا 35-5

👇محصولات مشابه با تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌👇

دانلود پاورپوینت گزارشهای مالی: مفاهیم سود برای گزارشگری مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری) مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری و صورتهای مالی مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری گمرک مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری مالی و فرار مالیاتی تامین هدفهای گزارشگری مالی مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی دانلود پاورپوینت گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی دانلود پاورپوینت آثار تغییر قیمتها بر گزارشگری مالی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف (فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی در روان شناسی مبانی نظری مفهوم تربیت پلان ساختمان مسکونی به همراه جزئیات کامل گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تابران گزارش کارآموزی رنگرزی و چاپ و تكمیل گزارش كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان پاورپوینت مسجد ساوه آموزش کامل سخت افزار پورت موازی و استفاده از آن در پروژه‌ها پاورپوینت بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی دانلود پاورپوینت بازار بورس نیویورک دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62: استفاده از نتایج کار کارشناس چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه رابطه ای

👇کلمات کلیدی👇

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌;مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌