👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تعریف حق العملكار و شرایط عمومی حق العملكاری در گمرك

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تعریف حق العملكار و شرایط عمومی حق العملكاری در گمرك

ماده 376- حق العمل كاردر گمرك به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود كه تشریفات گمركی كالای متعلق به شخص دیگری را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد كسانیكه بدون داشتن كارت حق العمل كاری تشریفات گمركی كالا را به وكالت انجام می دهند نمی توانند بیش از 10 مرتبه در سال به این كار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین حق العمل كاران كه منحصرأ كارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل كار را در گمرك انجام می دهند مشمول مقررات ماده 382 این آئین نامه خواهند بود.

ماده 377- هیچ شخصی بعنوان حق العمل كار در گمرك پذیرفته نمیشود مگر اینكه پروانه مخصوص این شغل را از اداره كل گمرك تحصیل نموده باشد.

پروانه حق العمل كاری در گمرك به اشخاصی داده میشود كه دارای كارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مذكور در زیر باشند:

1. تابعیت ایران

2. سن كمتر از بیست و پنج سال نباشد.

3. نداشتن محكومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرك به گواهی كتبی مقامات مربوط.

4. حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارك تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت .

5. كارمند دولت نباشد.

6. پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمركی و آئین نامه آن كه از طرف گمرك هر سال یكبار بعمل خواهد آمد.

تبصره – اشخاصیكه در تاریخ تصویب این آئین نامه بیش از سه سال سابقه حق العمل كاری دارند از داشتن مدرك تحصیلی فوق و دادن امتحان معاف خواهند بود ولی پس از یكسال تمدید كارت حق العمل كاری آنها موكول به توفیق در امتحان موضوع این ماده خواهد بود.

ماده 378- حق العمل كاران به دو طبقه تقسیم و از آنان وجه الضمان نقدی یا تضمین بانكی به شرح زیر اخذ میشود :

1. كسانی كه درآمد غیرخالص حق العمل كاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد یكصد هزار ریال.

2. كسانی كه درآمد غیرخالص حق العمل كاری سالانه آنها از چهارصد هزار ریال به بالا باشد دویست هزار ریال.

👇محصولات تصادفی👇

اصول و نحوه عملكرد میكروكنترلرها، فرستنده ها و گیرنده های رادیویی طرح توجیهی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه با ظرفیت 800 تن در سال مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنوع فرهنگی افزودنی های غذایی (دکتر پذیر) پاورپوینت روش نگارش و تدوین مقالات علمی