👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا: به منظور سنجش رضایت شغلی معلمان از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا با 19 گویه بهره گرفته شده است. در این مطالعه برای بررسی روایی پیشگو از فرم كوتاه این پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات متعدد خارجی تایید شده است. در مطالعات داخلی نیز روایی و پایایی آن مورد تایید قرارگرفته است. از جمله در مطالعه غلامی و همكاران، ضریب پایایی این ابزار ٨٧/٠ گزارش شده است (به نقل از غلامی فشارکی، 1390).

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه 125 عکس با کیفیت از کریستیانو رونالدو (فوتوشاپی) مقاله بررسی تفاسیر آیات قرآنی در زمینه مفاهیم ادبی، دینی تحقیق بررسی آمانتادین دارویی (بیماری پاركینسون) پرسشنامه طرح واره اطاعت یانگ دوره آموزشی بسیار کاربردی PFD و P&ID