👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا: به منظور سنجش رضایت شغلی معلمان از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا با 19 گویه بهره گرفته شده است. در این مطالعه برای بررسی روایی پیشگو از فرم كوتاه این پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات متعدد خارجی تایید شده است. در مطالعات داخلی نیز روایی و پایایی آن مورد تایید قرارگرفته است. از جمله در مطالعه غلامی و همكاران، ضریب پایایی این ابزار ٨٧/٠ گزارش شده است (به نقل از غلامی فشارکی، 1390).

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درباره انواع صفحه كلیدهای كامپیوتری بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان تحقیق کاشت و تکثیر گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه چگونه مشکلات روانخوانی دانش آموز را با اختلالات یادگیری را برطرف نمایم تحقیق بررسی شكل دادن به وسیله نورد كردن