👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

این پرسشنامه دارای 101 سو.ال بوده که گزینه های آن بر اساس طیف لیکرت طراحی شده اند. در تمامی سوالات به جز سوالات 15، 16، 40، 41، 42، 43، 57، 58، 59، 60، 61 و 101 گزینه کاملا مخالفم 1 نمره، گزینه مخالفم 2 نمره، گزینه مطمئن نیستم 3 نمره، گزینه موافقم 4 نمره و گزینه کاملا موافقم 5 نمره را کسب خواهد کرد. اما در سوالات 15، 16، 40، 41، 42، 43، 57، 58، 59، 60، 61 و 101 گزینه های 1، 2، 3، 4،و 5 به ترتیب نمره های 1، 2، 3، 4، و 5 را کسب خواهند نمود.

👇محصولات تصادفی👇

توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن صلح ابتدایى مکالمات روزمره انگلیسی پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی حسابداری مالی