پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ | academy | 11563

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ | رده محصول: روانشناسی و علوم تربیتی | آیدی فایل: 11563 | برچسب های فایل: پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ; ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ است و با وجود اين كه پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ زنگ خطر را توي سر خودش پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ كه همسرش اشتباه مي كرده و پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ اينكه حق با خود اوست، چند پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

شیوه نمره گذاری و تفسیر

به منظور نمره گذاری پرسشنامه به هر گزینه بلی 1 امتیاز و به هر گزینه خیر 0 امتیاز دهید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه امتیاز همه سوالات پرسشنامه را با هم جمع نمائید. این عدد دامنه ای از 0 تا 17 خواهد داشت و بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد،‌ بیانگر میزان ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ بالاتر فرد خواهد بود و برعکس. لازم به ذکر است که ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ یکی از علایم غیربالینی ابتلا به اسکیزوتایپی می باشد.

روایی و پایایی:

در پژوهش یعقوبی و همکاران (1387) به ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳـﻲ ﻫـﻢزﻣـﺎن، از اﺟـﺮای ﻫـﻢزﻣـﺎن ﻣﻘﻴـﺎس ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ (STA) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 80 ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫـﻢزﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت دو ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺟـﻮاب دادﻧــﺪ. ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳــﻮن ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 0/89 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. برای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد 43 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی داوﻃﻠـﺐ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 4 ﻫﻔﺘﻪ دوﺑﺎره آزﻣﺎﻳﺶ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ 73/0 به دﺳﺖ آﻣﺪ.

منبع:‌ یعقوبی، حسن، محمدزاده، علی، (1387)، اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد-ﻟﻴﻮرﭘﻮل (O-LIFE)، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان، دوره 14، ﺷﻤﺎره 2.

- Mason O Claridge G Jackson M. New scale for assessment of schizotypy. Pers Ind Dif 1995; 1 (1): 7-

👇محصولات مشابه با پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ👇

دانلود پرسشنامه چک لیست ممیزی آموزش به بیمار (پرسشنامه حین پذیرش،حین بستری،حین ترخیص) پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) پرسشنامه BDI-II پرسشنامه کنترل خشم پرسشنامه خودپنداره پرسشنامه خود کارآمدی شرر پرسشنامه سبک شناختی (KAI) پرسشنامه تست N Back پرسشنامه هوش اجتماعی

👇محصولات تصادفی👇

بررسی اتصالات فولادی در تخریب پیش رونده تحقیق در مورد روانشناسی یادگیری قرص های چربی سوز چگونه باعث کاهش وزن می شوند؟ بررسی آشنایی با موسیقی و نتها کتاب راز کشیدن چهره با تکنیک سایه زدن پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز بررسی اجرای آسفالت گرم گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشتركین شهرستان ابهر گزارش كارآموزی کامپیوتر،اداره مخابرات شهرستان آزادشهر دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری گزارش كارآموزی تولید آجر به روش نیمه اتوماتیک در كارخانه آجر سفال توحید بررسی فاکتورهای ارتقای رده بندی سایت در موتورهای جستجو + پاورپوینت پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه 19 اسلاید

👇کلمات کلیدی👇

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ; ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ