👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه

این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران (2002) ساخته شده است. پرسشنامه اصلی دارای 15 گویه است که سه مولفه خستگی عاطفی(5 گویه)، بدبینی(4 گویه) و کارایی(6 گویه) را در برمی گیرد. همه گویه ها در یک طیف هفت درجه ای هرگز(0) تا همیشه(6) از طرف دانش آموزان نمره گذاری می شوند

در این پژوهش ابتدا پرسشنامه به فارسی ترجمه شد و سپس روایی سازه ابزار با روش تحلیل عامل تأییدی برای داده های پژوهش کنونی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های CFI برابر با 92/0 و05/0= RMSEA به دست آمد که برازندگی کامل مدل را نشان می دهد. و پایایی آن با آلفای کرونباخ برای هر سه خرده مقیاس خستگی، بدبینی و کارایی و کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 74/0، 73/0 و 72/0 و 79/0 بدست آمد.

👇محصولات تصادفی👇

کتاب اصول حسابداری (3) مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین پروژه کارآفرینی قالیبافی حاملگی و تشخیص آن دانلود پاورپوینت شناسائی گونه های علف های هرز