👈 فروشگاه فایل 👉

زنان و اشتغال - روش تحقیق

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده

در این تحقیق مطالعاتی در مورد زنان و كار و اینكه چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پیشرفت آنها می شود و همچنین منافعی كه زنان شاغل را در بر می گیرد و راهكارهایی برای بهتر شدن سطح فعالیت و كاربرای زنان و بررسی علل و عوامل رویكرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعیت كاری و شرایط مناسب تری برای زنان تهیه شده است .

امیدواریم كه زنان ما بتوانند با كیفیت بالاتر و مشكلات كمتر در جهت فراهم شدن زندگی بهتر برای آنان به اشتغال بپردازند .

نتیجه تحقیق :

از 9 فرضیه موجود در تحقیق 4 فرضیه رد و 5 فرضیه اثبات شد كه در زیر به شرح آنها می پردازم :

فرضیه های رد شده : 1- كسب ثروت مهمترین انگیزه مادی آنها نبود ، 2- كار در خانه مانعیتی برای آنها وجود نیاوده بود، 3-استقلال مالی در گرایش زنان به اشتغال اثر ندارد، 4- بالا رفتن سن تأثیری در كم شدن رویكرد زنان به اشتغال نداشت .

فرضیه های اثبات شده : 1- برخورداری از تحصیلات بالاتر سبب روی آوردن بیشتر زنان به اشتغال می شود ، 2- اگر فرصتهای شغلی بیشتر باشد زنان سریعتر به اشتغال روی می آوردند ،3- زنان شاغل خیلی كم و یا هیچ كمكی به اقتصاد جامعه نمی كنند ، 4- كسب مقام و موقعیت اجتماعی تمایل زنان را به اشتغال بیشتر می كند ، 5 – رفاه خانواده مهمترین انگیزه خانوادگی زنان شاغل است .

فهرست مطالب :

بیان مسئله پژوهش

اهمیت و ضرورت موضوع

اهداف پژوهش

فرضیه ها

معرفی انواع متغیرهای پژوهش

مقدمه

كار و شغل

تاریخچه ا شتغا ل زنان در ا یران

تاریخچه قا نونگذا ری درباره كا رگران زن در ا یران

تاریخچه ا شتغا ل زنان سطح بین المللی

دوره های صنعتی و زنان

نـگا هی به ورود زنان به بخش تولید

زنان و توسعه

روان شنا سی ا جتما عی ا شتغا ل زن

زن و خدمت ا جتما عی

زن و مسائل ا جتما عی معا صر

زنان و توسعه اقتصادی (نقش اقتصادی زنان)

استقلال اقتصادی زنان

دلایلی كه زنان در توسعه ا قتصادی- ا جتما عی نقش ا رزنده تری خوا هند دا شت

زنان و فعا لیت ا تحادیه ای

شرا یط كار زنان

درآمد كار زنان

زنان و كار

كار زنان در داخل خانه

كار زنان در خارج خانه

زیان كار زنان

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و ا شتغا ل

تفاوت در دستمزدها : كار آیی یا تعصب؟

وقت بیشتر و پول كمتر : بی عدا لتی در كار زنان

لزوم كار برای زن

ده روش عمده كه شغل شما زندگی شوهرتان را آسا نتر ، بهتر و شادتر می كند

كیفیت زندگی شغلی و رضا یت از كار

موا نع پیش روی زنان

عامل نامرئی توسعه زنان (عوامل ضمنی)

راه كار

وضع فعا لیت زنان در كل كشور

اهداف پژوهش

1-آیا تحصیلات در گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .

2-آیا سن در میزان تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .

3-آیا انگیزه مادی كسب ثروت در میزان رویكرد زنان به اشتغال مؤثر است .

4-آیا انگیزه خدمت به جامعه در گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .

5-آیا كسب موقعیت اجتماعی در تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .

6-آیا انگیزه خانوادگی در رویكرد زنان به اشتغال مؤثر است .

7-آیا انگیزه استقلال مالی در میزان گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .

8-آیا وجود فرصتهای شغلی در میزان تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .

9-آیا كار در خانه در میزان رویكرد زنان به اشتغال مؤثر است .

فرضیه ها

1- هر چه زنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند به اشتغال بیشتر گرایش دارند .

2- هر چه سن بیشتر شود میزان تمایل زنان به اشتغال بیشتر است .

3- هر چه كسب ثروت بیشتر باشد رویكرد زنان به اشتغال بیشتر است .

4- هر چه انگیزه خدمت به جامعه بیشتر باشدگرایش زنان به اشتغال كمتر است .

5- هر چه كسب موقعیت اجتماعی بیشتر باشد تمایل به اشتغال در زنان بیشتر می شود .

6- هر چه انگیزه خانوادگی بیشتر باشد رویكرد زنان به اشتغال بیشتر می شود .

7- هر چه استقلال مالی بیشتر شود میزان گرایش زنان به اشتغال بیشتر می شود .

8- هر چه فرصتهای شغلی بیشتر باشد تمایل زنان به اشتغال بیشتر است .

9- هر چه كار در خانه بیشتر باشد میزان رویكرد زنان به اشتغال كمتر است .

تعاریف و مفاهیم

تحصیل : حاصل كردن ، فراهم آوردن ، بدست آوردن ، درس خواندن ، دانش آموختن .

سن: 1-شمار سال های زندگی انسان یا موجود زنده دیگر ،مدت عمر 2-دوره یا مرحله ای از زندگی .

فرصت: وقت مناسب برای كاری ، پروای كار ، جمال ، نوبت .

ثروت: مال، دارایی، بسیاری مال .

خدمت : كار كردن برای كسی .

جامعه : گروهی از مردم كه با هم وجه اشتراك داشته باشند ، صنفی از مردم ، مردم یك شهر یا كشور .

موقعیت اجتماعی : هویت اجتماعی كه فرد در گروه یا جامعه معینی دارد ، موقعیت اجتماعی ممكن است ماهیتی بسیار كلی داشته باشد . (مانند موقعیتهایی كه در ارتباط با نقشهای وابسته به جنسیت است ) یا ممكن است خیلی مشخص تر باشد (مانند موقعیتهای شغلی).

👇محصولات تصادفی👇

طراحی مصلا و مسجد به سبک ایرانی اسلامی پاورپوینت واحد درسی مدیریت تحول - بهبود و بازسازی سازمان مولف: اصغر زمردیان - زهرا برومند گزارش کارآموزی معاونت فنی و عمرانی منطقه 9 پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید پاورپوینت عایق صوتی در ساختمان