👈 فروشگاه فایل 👉

روش تحقیق بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمون MMPI

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده تحقیق:

در این تحقیق به بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اینكه دو گروه 85 نفری نمونه های تحقیق، زنان سردمزاج و زنان عادی گزینش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گیری قرارگرفت. در نهایت پس از محاسبه شاخص های آماری، از آزمون t استودنت گروههای مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون 8فرضیه تحقیق مبادرت ورزیده شد. با توجه به فرآیند آزمون فرضیه مشخص گردید كه همه فرضیه های تحقیق رد و فرضیه های صفر تحقیق تایید گردیدند.

فهرست مطالب

فصل اول

1-1:مقدمه.............................................................................................................................

1-2: موضوع پژوهش.........................................................................................................

1-3: هدف پژوهش.............................................................................................................

1-4:فایده واهمیت پژوهش.............................................................................................

1-5: فرضیه های پژوهش...............................................................................................

1-6:تعریف عملیاتی متغیرها..........................................................................................

فصل دوم:

پیشینه پژوهش.....................................................................................................................

الف:مبانی نظری.....................................................................................................................

ب:تحقیقات انجام شده.......................................................................................................

فصل سوم:

3-1: مقدمه............................................................................................................................

3-2:جامع آماری.................................................................................................................

3-3: نمونه و روش نمونه گیری....................................................................................

3-4:ابزار اندازه گیری........................................................................................................

3-5:روش آماری..................................................................................................................

فصل چهارم:

تحلیل داده ها........................................................................................................................

فصل پنجم:

5-1: بحث و نتیجه گیری................................................................................................

5-2:محدودیت های تحقیق............................................................................................

5-3:پیشنهادات تحقیق.....................................................................................................

5-4: خلاصه تحقیق...........................................................................................................

منابع:

پیوست:......................................................................................................................................

آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا(MMPI).................................................

فصل اول

1-1:مقدمه

1-2:موضوع پژوهش

1-3:هدف پژوهش

1-4:فاید و اهمیت پژوهش

1-5:فرضیه های پژوهش

1-6:تعریف عملیاتی متغیرها

1-1:مقدمه

بی تردید میتوان گفت یكی از رایج ترین مفاهیم روان شناسی در میان همگان شخصیت است. چنانكه با اندكی توجه در صحبت های روزمره متوجه فراوانی كاربرد این مفهوم می شویم. كاربردهایی كه براساس معانی وتعابیر مختلف قرار دارند گاه دلالت بر صفات و ویژگی های بارز افراد اعم از مثبت معمولی و منفی می نمانید و گاه نشاندهنده مقام و مهارت های اجتماعی هستند.

كاربرد دیگر واژه شخصیت زمانی است كه توانش های فرد برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران مورد نظر است.موارد ذكر شده غالبا قضاوت های سطحی و محدود در مورد افراد را بدنبال دارند.اما نظر خبرگان این زمینه یعنی روان شناسان چیز دیگریست.

در تعاریفی كه از شخصیت شده تنوع و اختلاف بسیاری به چشم می خورد كه ناشی از نظریه های گوناگونی است كه نظریه پردازان درباره چگونگی تشكیل و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند(جمالفر،1373ص121)

ابتدا باید گفت تمام افراد صرفنظر از خصوصیات مطلوب و نامطلوبشان دارای شخصیت هستند. آنچه موجب تمایز آنها میشود چگونگی ومنحصر بفرد بودن شخصیتهاست. این تفاوت ها را با ابزارهای گوناگونی كه در خود بحث خواهیم نمود میتوان شناسایی كرد.

شخصیت یك مفهوم انتزاعی است كه معرف تركیبی از اعمال افكار، هیجانات، و انگیزش های فرد به گونه ای بی همتاست و هیچ دو فردی دارای شخصیت یكسانی نیستند. هر چند كه شخصیت افراد مختلف دارای وجوه اشتراكی نیز می باشند شخصیت یك فرد نسبتا ثابت باقی می ماند اما دو عامل رشد و تجربه می توانند آن را تغییر دهند.

شخصیت، مفهومی است كه به ویژگی های مشخص و ملموس و واكنش های فرد در موقعیت های مختلف اطلاق می شود. واژه شخصیت ترجمه كلمه پرسونالیتی است كه خود از پرسونا ی لاتینی به معنای ماسك اقتباس شده است نقابی كه بازیگران تئاتر به فراخود نقش خود بر چهره می زده اند و بتدریج به خصوصیات اخلاقی و روانی افراد اطلاق شده است. در حالی كه امروزه روانشناسان این مفهوم را به عنوان صفات معتبر و پایدار افراد آدمی به كار می برند.

👇محصولات تصادفی👇

مطالعات و استانداردهای هتل راهکارهای طب سنتی برای زیبایی و درمان بیماریها بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران-ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد- سال تحصیلی 85-84 مقاله بررسی آداب زمان خروج مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی