👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

-1 ) مقدمه.................................... 14

2-2 ) فاوا در آموزش و پرورش................... 14

2-2-1) اهمیت فاوا در آموزش و پرورش کشور....... 14

2-2-2 ) دلایل استفاده از فاوا در آموزش......... 15

2-2-3 ) نگرش های توسعه فاوا.................... 16

2-2-3-1) نگرش ظهور کننده..................... 17

2-2-3-2) نگرش کاربردی........................ 17

2-2-3-3) نگرش ترکیبی ( ادغامی ).............. 18

2-2-3-4) نگرش تحولی.......................... 18

2-2-4) ماتریسی برای توسعه فاوا در مدارس....... 19

2-2-5 ) مراحل اجرای برنامه های فاوا در آموزش و پرورش 23

2-2-5-1) مرحله اول : تا پایان برنامه سوم توسعه 24

2-2-5-2 ) مرحله دوم : تا پایان برنامه چهارم توسعه 24

2-2-5-3 ) مرحله سوم : پایان برنامه پنجم توسعه 25

2-2-6 ) مراحل توسعه فاوا در آموزش و پرورش ایران از ابعاد علمی و نظری.......................................... 26

2-2-6-1)ورود فاوا به صورت ابزار مدیریت در ساختار اداری و ... ............................................ 26

2-2-6-2) ورود فاوا به مثابه یک درس در آموزش و پرورش 26

2-2-6-3 ) تغییر نگاه به فاوا و تکوین جهت گیری کلی 26

2-2-6-4 ) توسعه ی فاوا در چارچوب طرح تکفا ... 27

2-2-7 ) بررسی های موردی در برنامه های ملی فاوا در کشورهای دیگر.............................................. 27

2-2-7-1 ) کشور بلغارستان..................... 27

2-2-7-2 ) کشور چین........................... 29

2-2-7-3 ) آموزش و پرورش امریکا ............. 31

2-2-7-4 ) کشور دانمارک...................... 31

2-2-7-5 ) کشور اندونزی....................... 32

2-2-7-6 ) کشور برزیل........................ 33

2-2-7-7 ) کشور مالزی........................ 34

2-2-8 ) موانع بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش.. 36

2-2-8-1 ) موانع زیر ساختی – فنی ............ 36

2-2-8-2 ) موانع فردی ........................ 37

2-2-8-3 ) موانع اقتصادی ..................... 39

2-2-8-4 ) موانع فرهنگی – آموزشی ............ 40

2-2-9 ) یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی 42

2-2-10 ) فاوا و ارتقاء یادگیری دانش آموزان.... 45

2-2-11 ) نقش های یاددهی _ یادگیری فاوا....... 46

2-2-11-1 ) نقش فاوا در تسهیل یاددهی – یادگیری 47

2-2-11-2 ) نقش فاوا در انگیزش یادگیری ...... 49

2-2-11-3 ) نقش فاوا در یادگیری شاگرد محور... 50

2-2-11-4 ) نقش فاوا در سنجش و ارزیابی........ 54

2-2-11-5 ) نقش فاوا در بهبود و ارتقای مهارتهای تفکر 56

2-2-12 ) صلاحیت های مورد نیاز معلمان در فرایند یاددهی– یادگیری مبتنی بر فاوا................................. 59

2-2-12-1 ) صلاحیت های ارتباطی – اطلاعاتی....... 59

2-2-12-2 ) صلاحیت در استفاده از فاوا.......... 61

2-2-12-3 ) صلاحیت رسانه ای معلم............... 62

2-2-13) مدارس هوشمند........................... 65

2-2-14 ) علل تاسیس مدارس هوشمند................ 66

2-2-15 ) اهداف مدارس هوشمند................... 68

2-2-16 ) انتخاب محتوا در مدرسه هوشمند.......... 69

2-2-17 ) فرایند تمرین و تکرار در مدرسه هوشمند. 70

2-2-18 ) آزمون در مدرسه هوشمند................ 70

2-2-19 ) راهبردهای توسعه مدارس هوشمند.......... 71

2-2-20 ) زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند 72

2-2-21 ) ساختار اجرایی مدارس هوشمند............ 74

2-2-21-1 ) شرح وظایف مدیر مدرسه هوشمند....... 74

2-2-21-2 ) شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات در مدرسه هوشمند............................................ 75

2-2-21-3 ) شرح وظایف معلمان مدرسه هوشمند..... 75

2-2-21-4 ) شرح وظایف دانش آموزان مدرسه هوشمند 77

2-2-21-5 ) شرح وظایف اولیای دانش آموزان مدرسه هوشمند 77

2-2-22 ) موانع موجود در راه توسعه ی مدارس هوشمند در کشور 78

2-3 ) مبانی عملی تحقیق ...................... 79

2-3-1 ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور....... 79

2-3-2 ) تحقیقات انجام شده در خارج کشور....... 84

2-1 ) مقدمه

در این فصل ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق : در دو بخش مجزا ارائه شده است . در بخش اول حول محور فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش و فرآیند آموزش پرداخته می شود و در ادامه مباحثی در مورد مدارس هوشمند و ویژگی های آن مطرح می گیرد . در بخش دوم نیز پیشینه تجربی شامل پژوهش ها ، پایان نامه ها ، مقالات مرتبط با موضوع تحقیق ( اعم از داخلی و خارجی ) مورد بررسی قرار می گیرد .

2-2 ) فاوا در آموزش و پرورش

2-2-1 ) اهمیت فاوا در آموزش و پرورش کشور

در ایران موضوع فناوری اطلاعات و مقوله کلاس مجازی از دو وجه اصلی دارای اهمیت است : نخست آنکه یکی از سیاست های اصلی نظام آموزش و پرورش شکوفایی استعدادها و به منصه ی ظهور رساندن توانمندی های افراد در جهت تعالی و توسعه ی متوازن و پایدار است از این رو طراحی و پیاده سازی این ایده گام موثری در تحقق هدف فوق ، رفع تبعیض آموزشی و تربیت نیروهایی است که بتواند در آینده سکان هدایت کشور را بدست گیرند . شایان ذکر است که به دلیل تنگناهای موجود در نظام آموزشی کشور ، متاسفانه در حال حاضر رویکرد حاکم بر مدارس ( و حتی دانشگاه ها ) دیدگاه عملکرد نگر و مبتنی بر خروج است ، به همین دلیل میزان ریزش تحصیلی در مدارس کشور بیش از ده درصد و هزینه ی تکرار پایه افزون بر هزاران میلیارد ریال است . علاوه بر خیل دارندگان مدارک تحصیلی و جویای کار ، معضل عدم کارآفرینی در جامعه ، مبین عدم تجانس آموزش های سنتی رسمی با نیازهای جامعه نیز می باشد .

👇محصولات تصادفی👇

بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر بودجه بندی سرمایه ای و نقدی مقاله مختصری درباره اقتصاد آموزش و پرورش کتاب زبان تخصصی پاورپوینت تئوری چسبندگی هزینه ها