بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی | academy | 14781

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی | رده محصول: روانشناسی و علوم تربیتی | آیدی فایل: 14781 | برچسب های فایل: بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل;اختلالات روانی فیزیولوژیکی;دستگاه قلبی عروقی;پرسشنامه اطلاعات شخصی و ودورث;پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا;جدول رابطه بین شاخص کرنل و پرسشنامه مینه سوتا;تعریف بیماریهای روان تنی در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است و با وجود اين كه بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنگ خطر را توي سر خودش بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی كه همسرش اشتباه مي كرده و بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اينكه حق با خود اوست، چند بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست منابع :

عنوان

صفحه

عنوان

2

چکیده

10

مقدمه

12

فصل اول (موضوع تحقیق)

تعریف آزمون

15

اعتبار آزمون

15

روایی آزمون

16

پرورش تست

17

آزمونهای شخصیت

18

پرسشنامه یا آزمونهای عینی شخصیت

19

پرسشنامه اطلاعات شخصی و ودورث

22

پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا

23

آزمون شخصیتی کرنل

24

تعریف بیماریهای روان تنی

25

رویکرد تعادل حیاتی

28

اختلالات روانی فیزیولوژیکی

29

آسم

30

دستگاه قلبی عروقی

31

بیماری قلبی

32

بی نظمی های قلبی

36

آنژین قفسۀ صدری

37

شخصیت نوع A و بیماری قلبی

38

فشار خون بالا

40

هدف اساسی پژوهش

41

اهمیت تحقیق

41

پیشینه

عقاید باستانی

43

عصر جدید

44

آغاز طب روان تنی

46

نظریه روان کاوی

47

نظریه الکساندر

50

رویکرد عصبی فیزیولوژیکی

51

مراحل تدوین آزمون MMPI

57

جدول رابطه بین شاخص کرنل و پرسشنامه مینه سوتا

61

پرسشنامه روانی کالیفرنیا

63

آزمون روشاخ

66

سؤالهای تحقیق:

69

تعریف عملیاتی

69

خلاصه ای از برنامه و شیوه ها

70

فصل دوم

روش تحقیق

72

جمعیت هدف و روش نمونه برداری

72

محیط پژوهش

74

ابزار پژوهش

74

تدابیر تأمین اعتبار آزمایش

78

شیوه اجرا

80

تحلیل داده ها

82

تنظیم داده ها در SPSS

83

توصیف آماری

85

شاخص همبستگی هر سؤال با نمرۀ ملاک

85

آزمون همخوانی مجذور کا (فی وو)

87

آزمون دو جمله ای

87

آزمون برآورد و اعتبار

88

روش برآورد اعتبار

88

فصل سوم (یافته های تحقیق)

سؤالهای تحقیق

92

مدلهای آماری به کار رفته

93

یافته های توصیفی کل آزمودنی ها برای سؤال 36

93

مقایسه انتخاب های دختران با پسران برای سؤال 36

95

مقایسه امتیازهای 0 با 1 برای سؤال 36

96

تحصیل اعتبار (همگونی درونی)

یافته های توصیفی کل آزمودنیها برای سؤال 37

99

مقایسه انتخابی های دختران با پسران برای سؤال 37

100

مقایسه امتیازهای 0 با 1 برای سؤال 37

102

فصل چهارم (بحث و نتیجه گیری)

سؤالهای تحقیق

106

تفسیر سؤال 36 پرسشنامه

107

رابطه سؤال با جنسیت

109

تفسیر سؤال 37 پرسشنامه

110

رابطۀ سؤال با جنسیت

112

محدودیت تحقیق

113

پیشنهاد برای کاربرد یافته ها

113

پیشنهاد برای تحقیقات آتی

114

فهرست مراجع

115

پیوست

117

چکیده:

در راستای هنجاریابی سؤال 36 و 37 آزمون کرنل فرم N2 تهیه شده آزمایش صورت گرفت. این پرسشنامه 101 سؤالی 10 مقیاس فرعی ترس و نابسندگی ،افسردگی ، ناآرامی، اضطراب، علائم عروقی ـ عصبی، واکنش یکه خوردن، علائم روان تنی ، خود بیمار انگاری، ضعف، علائم معده ای - روده ای، حساسیت و بدگمانی انحراف اجتماعی ـ روانی مشکل زا را می سنجند. تعداد آزمودنی ها در گروه نمونه 500 نفر است، که از 1890 آزمودنی دختر و 318 آزمودنی پسر تشکیل شده است. در اجرا از آزمودنی ها خواسته می شود به گونه ای بنشینند که از همدیگر فاصله ای به اندازه جلسۀ امتحان داشته باشد. آنگاه پرسشنامه توزیع و توضیحاتی از این دست داده می شود. این یک کار پژوهشی برای تهیه یک آزمون است. نام خود را روی پرسشنامه بنویسید. فقط جنسیت خود را در محل آن مشخص کنید و شماره را که به شما داده می شود، در محل شمارۀ آزمودنی بنویسید و هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارید. اگر پاسخ شما مثبت است در خانۀ بلی علامت بزنید. اگر پاسخ شما منفی است در خانۀ خیر علامت بزنید. مقدار ضریب همبستگی سؤال با بقیۀ سؤالهای آزمون دربارۀ مقیاس فرعی علائم روان تنی عروقی – عصبی در سؤال 36 ، 455% به تفکیک دختران و پسران 417% و 483% و در مورد سؤال 37 مقدار ضریب همبستگی 398% به تفکیک دختران از پسران 380% و 408% است. بین دختران و پسران مربوط به علائم روان تنی عروقی ـ عصبی تفاوت وجود ندارد. سؤال دارای قدرت تشخیص است و بهتر است در مجموع سؤال ها باقی بماند.

مقدمه:

بحث در مورد آزمونهای مربوط به شخصیت از مباحث مورد توجه روان شناسان است و به این موضوع در خلال مباحث روان شناسی عمومی، اجتماعی، بالینی، رشد و روان سنجی و اغلب شاخه های روان شناسی دیگر پرداخته شده است. این مبحث از مباحث مهم روان شناسان است. در این آزمون سؤال 36 و37 مربوط به علائم روان تنی عروقی ـ عصبی می باشد. انتشار ترجمۀ گنجی 1356 می نویسد: در علم روان شناسی مجموعه شیوه هایی که به ما کمک می کند تا خصایص روانی انسان را از حالت کیفی به حالات کمّی درآوریم، اصطلاحاً گردش روان سنجی نامیده می شود(ص 11) هومن 1369 می نویسد: علم روان سنجی شاخه ای از روانشناسی کاربردی است که از اصول و روشهای تهیه و کاربرد وسایل و ابزارهای سنجش ویژگیهای روانی به ویژه تست ها بحث می کند. مقصود از واژه تست در این تعریف هرگونه روش یا وسیله عینی است که به منظور اندازه گیری نمونه ای از رفتار عادی طرح شده باشد. (ص1) پرسش های آزمون فرم N2 شاخص کرنل بر اساس تحلیل پرسش ها و تعیین هر شاخص یا نسبت بحرانی (اندازه های روایی انتخاب شدند ) پرسش ها در دو گروه تقسیم می شوند: نخست پرسش هایی که وجه تمایز افراد دارای اختلالات شخصیتی را با افراد فاقد این اختلالات به دقت مشخص می سازد و در گروه دیگر پرسش ها به طور عمده به نشانه های بیماری جسمانی مربوط می شوند. آزمون بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (بجز آموزش معلمان و کارشناسی ارشد) بود. این آزمون 101 سؤال دارد. اجرای آزمون در روزهای 21 و 22 و 24 و 29 فروردین 1385 صورت گرفت و سؤال 90، 92، 95 که با فرهنگ ایرانی تناسب نداشت، تغییر یافته است و این موضوع به آزمودنی ها توضیح داده شد که آزمونگر جهت یک کار پژوهشی برای تهیه یک آزمون به کلاس انها مراجعه کرده است، توضیح داده شد که می خواهیم پرسشنامه ای خدمتتان بدهیم که آن را پر کنید. از آزمودنی ها خواسته شد به گونه ای بنشینند که از همدیگر به اندازۀ فاصلۀ جلسه امتحان داشته باشند. آنگاه پرسشنامه توزیع و توضیحاتی از این دست داده شد: نام خود را بر روی پرسشنامه ننویسید، فقط جنسیت و وضعیت تأهل خود و تاریخ امروز را در محل آن مشخص کنید. آزمونگر شروع زمان پاسخ دهی را اعلام می کرد و در طول اجرای آزمون، آزمونگر بر رفتار آزمودنی ها نظارت داشت. به کلاس تذکرداده می شد که چهار صفحه یعنی 101 سؤال است ، دقت کنید که همه را پاسخ دهید.مقدار ضریب اعتبار برای 5 سؤال علائم روان تنی عروقی- عصبی که 189 دختر به انها پاسخ داده اند برابر 671/0 است. مقدار ضریب اعتبار برای 5 سؤال روان تنی عروقی – عصبی که 318 پسر به آنها پاسخ داده لند برابر 7/0 است. سؤال از قدرت تشخیص و همسانی درونی برخوردار است، لازم به کنارگذاشتن آن نیست و بهتر است در مجموع سؤالها بافی بماند و بین دختران و پسران تفوت وجود داشت و همان چیزی را می سنجند که بقیه سؤالها می سنجند. تحقیق حاضر بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر صورت گرفته است. پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی بر روی دانشجویان واحدهای دیگر یا بر روی کارکنان واحد ابهر اجرا شود.

فصل اول: موضوع تحقیق

زمینۀ تحقیق:

تعریف آزمون:

شریفی (1381) می نویسد: آزمون وسیله ای است عینی و استانداردشده که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار یا خصائص آدمی بکار می رود. در این تعریف مراد از عینی آن است که روش اجرا، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون بر اساس قواعدی معین و مشخص صورت می گیرد و قضاوت و نظرشخصی در آنها بی تأثیر است. برای هر آزمون دستورالعمل خاصی در مورد نحوه اجرا، طول مدت آزمایش، دستورهای شفاهی و نحوۀ ارائۀ مثالها و روش تفسیر نمره ها تهیه می شود.(ص، 28)

اعتبار[1] آزمون:

شریفی (1381) می نویسد: اعتبار آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است و دو معنای متفاوت دارد. یک معنای اعتبار، ثبات و پایایی نمره های آزمون در طول زمان است. بدین معنا که اگر یک آزمون چندبار دربارۀ یک آزمودنی اجرا شود ، نمرۀ وی در همۀ موارد یکسان باشد. معنای دوم اعتبار به همسانی درونی آن اشاره دارد و مفهوم آن این است که سؤالهای آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی متقابل دارند. اگر ضریب اعتبار درونی آزمون کم باشد، بدان معناست که سؤالهای مختلف آزمون متغیر واحدی را اندازه گیری نمی کنند. به عبارت دیگر آزمون ممکن است دارای نوعی اشکال باشد. بنابراین آزمونی که بین سؤالهای آن تشابه و هماهنگی وجود داشته باشد از همسانی درونی بالایی برخوردار است. اما باید دانست گاهی بالابودن همسانی درونی آزمون به بهای کاهش روایی2 تمام می شود.(ص، 187)

روایی3 آزمون:

شریفی(1381) می نویسد: در تعریف نسبی روایی گفته می شود: روایی، آزمون اعتبار است. از میزان کارایی آن برای اندازه گیری خصیصه ای که به منظور اندازه گیری آن خصیصه ساخته شده است. یکی از محدودیت های تعریف مذکور این است که از آن چنین استنباط می شود که آزمون فقط یک نوع روایی دارد و لذا با استفاده از یک روش نمی توان معلوم کرد که تا چه اندازه ای برای سنجش خصیصۀ موردنظر مناسب است. اما باید دانست که در عمل برحسب هدفهای خاص آزمون و روشهای برآورد روایی آن، انواع مختلف روایی وجود دارد. در یک تعریف جدیدتر روایی گفته می شود که روایی عبارتست از توافق بین نمره آزمون با صفت یا خصیصه ای که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است. (کاپلان وستاکوزد، 1989). بدیهی است اگر معلوم شود که آزمون چه چیزی را اندازه گیری می کند و بین نمرۀ آزمون و آنچه را که اندازه می گیرد توافق وجود دارد، ر این صورت نتایج حاصل از اجرای آزمون اطلاعاتی را به دست می دهد که در امر تصمیم گیری مفید واقع می شوند. روایی آزمون، برخلاف اعتبار آن، هم تحت تأثیر خطاهای نظامدار قرار می گیردو هم از خطاهای غیرنظامدار تأثیر می پذیرد. بنابراین آزمونی ممکن است در عین داشتن اعتبار فاقد روایی باشد، اما آزمون نمی تواند دارای روایی باشد بی آنکه اعتبار داشته باشد به عبارت دیگر می توان گفت که اعتبار شرط لازم روایی است اما اعتبار به تنهایی ، روایی آزمون را تضمین نمی کند.(ص، 213).

👇محصولات مشابه با بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی👇

بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان رشته برق و مكانیک دانشگاه آزاد اسلامی بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نمونه سوال درس اندیشه اسلامی 2 (دانشگاه آزاد اسلامی) سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از تحصیل و عوامل موثر بر آن نمونه سوال پایان ترم بتن یک دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه نمونه سوال فیزیک 1 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه نمونه سوال ریاضی 2 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نمونه سوال آشنایی با معماری اسلامی 1 دانشگاه آزاد تبریز

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درباره بافندگی حلقوی پودی و تاری تحقیق درباره ساختمان های بلند شیشه های ساختمانی-درس عناصر و جزئیات 2 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره خلاقیت مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران پاورپوینت بررسی ساخت و ساز اصولی بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان مقاله بررسی كاربرد كدینگ در مخابرات پاورپوینت بتن شیشه ای و نقش آن در معماری و عمران پاورپوینت بررسی مسمومیت ها دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها دانلود سیستم كتابخانه 18 ص.Doc

👇کلمات کلیدی👇

بررسی مقدماتی شخصیتی كرنل;اختلالات روانی فیزیولوژیکی;دستگاه قلبی عروقی;پرسشنامه اطلاعات شخصی و ودورث;پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا;جدول رابطه بین شاخص کرنل و پرسشنامه مینه سوتا;تعریف بیماریهای روان تنی