بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور | academy | 14961

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور | رده محصول: روانشناسی و علوم تربیتی | آیدی فایل: 14961 | برچسب های فایل: مفهوم سلامت روان;تاریخچه سلامت روان در جهان;هدف ایجاد سلامت روان در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور است و با وجود اين كه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور زنگ خطر را توي سر خودش بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور كه همسرش اشتباه مي كرده و بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور اينكه حق با خود اوست، چند بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور

بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

كلیات و مقدمه

1-1 مقدمه

………………………………………………………

3

1-2 بیان مسئله

……………………………………………………

4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

…………………………………………

5

1-4 اهداف تحقیق

…………………………………………………

6

1-5 فرضیه ها و سئوالات تحقیق

………………………………………

6

1-6 متغیرهای تحقیق

………………………………………………

7

1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی

…………………………………………

8

فصل دوم

پیشینه تحقیق و پایه های نظری

1-2 پیشینه نظری تحقیق

……………………………………………

11

2-1-1 مفهوم سلامت روان

…………………………………………

11

2-1-2 تاریخچه سلامت روان در جهان

…………………………………

12

2-1-3 تاریخچه سلامت روان در ایران

…………………………………

14

2-1-4 مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف

………………………

17

2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب

……………………………………

18

2-1-6 اصول سلامت روان

…………………………………………

20

2-1-7 هدف ایجاد سلامت روان

………………………………………

23

2-1-8 مكانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان

………………………

25

2-1-9 جمع بندی

…………………………………………………

28

2-2 پیشینه عملی تحقیق

……………………………………………

29

2-2-1 همه گیر شناسی در ایران

………………………………………

29

2-2-2 بررسی همه گیر شناسی در جهان

………………………………

31

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1 روش تحقیق

…………………………………………………

38

3-2 جامعه آماری

…………………………………………………

38

3-3 نمونه تحقیق

…………………………………………………

39

3-4 ابزار تحقیق

…………………………………………………

39

3-4-1 مقیاس های چهارگانه آزمون

……………………………………

40

3-4-2 موارد كاربرد و محدودیت های آزمون

……………………………

40

3-4-3 نمره برش آزمون

……………………………………………

41

3-5-3 پایایی آزمون

………………………………………………

42

3-6 اعتبار پرسشنامه

…………………………………………………

42

3-7 روش جمع آوری اطلاعات و اجرا

………………………………

43

3-8 تجزیه و تحلیل آماری

…………………………………………

43

فصل چهارم

یافته های تحقیق

4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه

…………………………………

45

4-2 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه

……………………………

48

4-3- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق

……………………………

50

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری

……………………………………………

59

5-2 نتیجه گیری كلی

………………………………………………

61

5-3 محدودیت های تحقیق

…………………………………………

61

5-4 پیشنهادات تحقیق

………………………………………………

62

منابع تحقیق

………………………………………………………

63

پیوست

پیوست

…………………………………………………………

66

فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران

35

جدول 4-1. داده های آماری جامعه مورد مطالعه

…………………………

46

جدول 4-2 میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه

…………………………

48

جدول 4-3 مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون

…………………………

50

جدول 4-4 محاسبه ضریب همبستگی سن كارمندان با نمرات سلامت روانی

……

52

جدول 4-5 مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال

………………

53

جدول 4-6 تجزیه و تحلیل واریانس ها

…………………………………

54

جدول 4-7 مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت

…………………

54

جدول 4-8 تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت

……………

56

جدول 4-9 محاسبه ضریب همبستگی سنوات كاری با سلامت روانی

…………

56

فهرست نمودارها

نمودار هسیتوگرام 4-1 نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان

……

46

نمودار هیستوگرام 4-2 سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان

………

48

نمودار 4-3 مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال

…………………………

50

نمودار 4-4 میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت

……………

52

چكیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در كارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است كه جامعه آماری این پژوهش را كلیه كارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر نیشابور با حجم 36 نفر تشكیل می دهند كه از این افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همكاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یك فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت كه داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است كه میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن كارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است كه نوع اشتغال در كارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی كارمندان ندارد و بالاخره این كه بین سلامت روانی و سنوات كاری كارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فصل اول

كلیات

1-1 مقدمه

«اگر سلامتی روانی انسانها مهمتز از سلامتی جسمی آنها نباشد لااقل هم سطح آن خواهد بود» (مطهری)

از آغاز پیداش انسان همواره مسأله سلامتی او نیز مطرح بوده است.

اما عموما بعد جسمانی او نیز در نظر گرفته می شود و كمتر كسی است كه به بعد روانی آن نیز اهمیت بدهد. در حالیكه به تعریف سازمان بهداشت جهانی «سلامتی تنها نبود نقص عضو یا نبود بیماری نیست بلكه حالت كامل رفاه جسمی روانی است».ت (گنجی 1376)

برای اینكه سلامت جسمی و روانی یك جامعه را بررسی كنیم نمی توانیم تمامی افراد آن جامعه را ارزیابی كنیم بلكه از نمونه گیری از جامعه مورد نظر استفاده كرده و نتایج را به جمعیت مبنا تعمیم می دهیم. به همین خاطر وارد قلمرو علمی شده ایم كه «همه گیر شناسی» نام دارد. و آن علمی است كه تمامی جنبه ها و رویدادها و حالات مختلف تندرستی جامعه را در بر می گیرد. متأسفانه با توجه به اهمیت بالای همه گیر شناسی بیماریهای روانی به خصوص همه گیر شناسی در ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی ، این نوع مطالعات در ایران كمتر انجام پذیرفته است كه عوامل بسیاری از قبیل وقت گیر بودن، زحمت زیاد، داشتن هزینه های سنگین مطالعاتی، و از طرف دیگر عدم سناخت كافی نسبت به اختلالهای روانی عوارض و پیامدهای آن بر روی افراد خانواده و اجتماع در این بابت تأثیر گزار بوده است.

در بحث راجع به سلامت روانی عوامل متعددی هستند كه می توانند بر میزان سلامت روانی تأثیر گذار باشند. مثلاً : عواملی همچون سن، جنس، نوع اشتغال و طبقه اجتماعی- اقتصادی را می توان نام برد. كه ما در این تحقیق به بررسی بعضی از این عوامل می پردازیم.

با امید این كه دست اندر كاران مسادل بهداشتی و بخش درمان و آموزش پزشكی امكانات و سرمایه ای لازم در این زمینه مبذل دارند تا شاهد انجام پژوهشهای بیشتری در مورد سلامت روانی در مركز مختلف باشیم.

1-2 بیان مسئله

بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد، و این خطری است كه بشر را تهدید می كند. عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است. در هر طبقه و صنفی و هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادلی زندگی می كنند.

بنابراین در مورد همه افراد اعم از كارگر، دانش پژوه ، پزشك و مهندس زارع، استاد دانشگاه و … خطر ابتلا و ناراحتی های روانی وجود دارد. به عبارت دیگر هیچ انسانی در مقابل این امراض مصونیت ندارد. (شاملو 1380)

این موضوع برای كسانی كه ارتباط نزدیكی با معلولان جسمی و ذهنی دارند و یا كسانی كه در مؤسسات نگهداری از بیماران روانی كار میك نند، اهمیت بیشتری پیدا می كنند.

ادارات بهزیستی از جمله مؤسساتی است كه كاركنان شاغل در آن دارای یك ارتباط متقابل چه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با معلولان جسمی و ذهنی و حتی بیماران روانی هستند كه این امر باعث ایجاد استرس و اضطراب در كاركنان بهزیستی می شود و بدین ترتیب محیط كاری در بهزیستی حالتی تنش زا پیدا می كند.

با چنین وضعیتی مقامات دولتی و مدیران ارشد چنین سازمانهایی لازم است، توجه خاصی به وضعیت بهداشت روانی كاركنان خود داشته باشند. میزان سلامت روانی كاركنان را مورد بررسی قرار دهند و به نتایج حاصله توجه خاصی داشته باشند با ارائه و تنظیم برنامه های جدیدتر و ایجاد تغییراتی در محیط ، میزان و شرایط كاری در بهزیستی در جهت بهبود سلامت روانی كاركنان خود علی الخصوص زنان داشته باشند.چرا كه زنان شاغل در بهزیستی، هم در منزل و هم در محیط كاری وظیفه ای سنگین را به دوش می كشند و به دلیل دوم اینكه تمام تحقیقات گذشته خارجی همچون مطالعات نیوهاون، مانهاتان وتحقیقات داخلی كه توسط باش و بهادرخان و دیگر افراد در زمینه همه گیر شناسی بیماریهای روانی انجام شده است بر این امر تأكید داشته است كه سلامت روانی وابسته به جنسیت است و همواره میزان سلامت روانی در زنان كمتر از مردان بوده است.

منظور از سلامت روانی همان احساس رضایت و بهبود روانی و تطابق كافی اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه می باشد. (فرهنگ روانپزشكی كمپل – پورافكاری 1373)

همچنین در فرهنگ روانشناسی لاروس سلامت روانی را استعداد روانی برای هماهنگ و خوشایند و مؤثیر كردن كار برای موقعیتهای دشوار و توانایی داشتن تعریف كرده است.

اما هنوز مشخص نشده است كه :

آیا سلامت روانی بر متغیرهای دیگر نیز وابسته است؟

آیا متغیر هایی همچون سن، اشتغال، نوع فعالیت، سنوات كاری و … در میزان سلامت روانی چنین كاركنانی تأثیر گذار هستند یا خیر؟

البته بسیار واضح است كه دانستن میزان شیوع و عوامل ایجاد كننده این آسیبها در سنین و جنسهای مختلف می تواند اطلاعات مفیدی را برای برنامه ریزیهای بلند مدت و كوتاه مدت در اختیار قرار دهد و با تدابیر قابل اتخاذ بر اساس این اطلاعات می توان از بسیاری از مشكلات جلوگیری كرده و در كاهش هزینه های مروبط مؤثر باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

اگر نگاهی به آمار و ارقام شیوع بیماریهای روانی در كشورهای مختلف و پژوهشهای بسیار اندكی كه در ایران انجام گرفته بیندازیم، اهمیت این پژوهش آشكار تر می شود.

ساتر لویس (1993) در كنفرانس جهانی حقوق بشر تعداد بیماران روانی را در سرتاسر جهان بیش از نیم میلیارد نفر گزارش كرد كه تقریبا نیمی از این بیماران از خدمات بهداشتی و درمان لازم محروم بوده اند.

سازمان بهداشت جهانی در سال (1993) شایعترین بیماری های روانی را در سرتاسر جهان به ترتیب ، افسردگی، اضطراب و بیماری های روانی تنی معرفی نموده است (فخریان فولادی 1375) . در ایران پژوهشهای در زمینه همه گیر شناسی بیماری های روانی انجام شده بطور مثال: در پژوهشی كه توسط باش و همكاران در سال (1342) انجام گرفت شیوع این بیماری در افراد بالای 5 سال 9/11 درصد گزارش شد. در پژوهشی كه توسط بهادرخان در سال (1372) انجام گرفت. شیوع كلی بیماریها 6/16 درصد گزارش شد در پژوهشی كه در مناطق شهری و روستایی كشور در سال (1378) انجام گرفت، شیوع كلی بیماری های روانی را 21 درصد نشان داده كه شیوع بیماری در زنان بیشتر از مردان است با دقت در نتایج تحقیقات گذشته كه شیوع بیماریهای روانی در اجتماع را در سطح بالای نشان می دهند و با ذكر این نكته كه افراد شاغل در ادارات و سازمانها، جمعیت كثیری از جوامع شهری را تشكیل می دهند. این ضرورت احساس می شود كه پژوهشی در زمینه بررسی سلامت روان و ارتباط آن با اشتغال در سازمان و ادارات انجام پذیرد.

تا ضمن پاسخگویی به سوالات محقق بتوانیم به شناسایی عوامل خطر زایی كه سلامت روان كارمندان را تهدید می كنند پرداخته، در جهت رفع موانع و مشكلات قدم برداشته آموزشهای لازم را انجام دهیم، و در كل اقدامات پیشگیرانه را در جهت كاهش میزان بروز بیماری های روانی در سطح اجتماع و متقابلاً در سطح ادارت و سازمانها برداشته و سطح سلامت روان را در این قشر از جامعه افزایش داده . در جهت رشد و شكوفایی هر چه بیشتر اجتماع قدم برداریم.

1-4 اهداف تحقیق

هدف كلی

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی میزان سلامت روانی كلیه افرادی است كه در اداره بهزیستی شهر نیشابور مشغول به فعالیت هستند.

1-4-1 اهداف جزئی

بررسی تفاوت دو جنس در سلامت روان.

بررسی رابطه سن درسلامت روان.

بررسی تفاوت اشتغال در سلامت روان.

بررسی تفاوت سلامت روان با نوع فعالیت.

بررسی رابطه سلامت روان با سنوات كاری.

1-5 فرضیه و سوالات تحقیق

فرضیه تحقیق

میزان سلامت روانی در كارمندان مرد بیشتر از كارمندان زن است.

سوال تحقیق

آیا بین سلامت روانی كارمندان با سن آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین سلامت روانی كارمندان رسمی و پیمانی و شركتی تفاوت معنی داری جود دارد؟

آیا تفاوت معنی داری در میزان سلامت روانی افرادی كه فعالیت حمایتی اجتماعی، توان بخشی، اداری و خدماتی انجام می دهند وجود دارد یا خیر؟

آیا بین میزان سلامت روانی و سنوات كاری كارمندان رابطه معنی داری وجود دارد؟

1-6 متغیرهای تحقیق

در این بررسی متغیرهای تحقیق بر اساس فرضیه و سوالات تحقیق مشخص شده اند.

در فرضیه تحقیق:

متغیر وابسته- سلامت روانی متغییر مستقل- جنسبت

در سوال اول:

متغیر وابسته : سلامت روانی. متغیر مستقل : سن.

سوال دوم:

متغیر وابسته: سلامت روانی. متفیر مستقل: نوع اشتغال

سوال سوم:

متغیر وابسته: سلامت روانی. متغیر مستقل: نوع فعالیت.

سوال چهارم:

متغیر وابسته: سلامت روانی. متغیر مستقل: سنوات كاری.

متغیر مزاحم: میزان درآمد، تعداد فرزندان ، طبقه اقتصادی ، نوع مدرك تحصیلی، سطح تحصیلات، میزان رضایت از زندگی.

1-7 تعاریف عملیاتی و مفهومی

سلامتی روانی (Mental health)

فرهنگ روانپزشكی كمپبل[1] این اصطلاح را احساس رضایت وبهبود روانی و تطابق كافی اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه تعریف كرده است(پورافكاری 1373)

فرهنگ بزرگ روانشناسی لاروس سلامت روان را «استعداد روان برای هماهنگ خوشایند و مؤثر كردن » برای موقعیتهای دشوار، انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود «توانایی داشتن» تعریف كرده است. (گنجی 1376)

در این پژوهش كسی دارای سلامت روان است كه در آزمون سلامت عمومی نمره بیشتر از 24 كسب كرده باشد.

فعالیت توانبخشی

توان بخشی استفاده از انواع فیزیوتراپی همراه با تعدیل روانی اجتماعی و بازآموزی حرفه ای در تلاش برای كسب حداكثر عملكرد و انطباق و آماده سازی جسمی روانی، اجتماعی و حرفه ای برای غنی ترین زندگی ممكن كه مطابق توانائی و ناتوانائی های او است.(پورافكاری 1373)

در این پژوهش منظور از توان بخشی فعالیتی است كه در اداره بهزیستی در جهت 1- بهبود جسمی بیماران انجام شود 2-بیمار را به استفاده از حداكثر توانائی های خود قادر سازد و بالاخره تعدیلی رضایت بخش در روابط شخصی و اجتماعی بیمار بوجود آورد تا بتواند بعنوان عضو مفیدی در جامعه فعالیت كند.

فعالیت حمایتی اجتماعی

به فعالیتی كه در جهت تحقق كلیه طرح ها و برنامه های مصوب سازمان بهزیستی در جهت حمایت از خانواده های تحت پوشش، مبارزه با فقر، توزیع مایحتاج اولیه خانواده های نیازمند، اعطای وام به افراد تحت پوشش، ارائه مشاوره های تخصصی و غیره … می باشد.

كارمندان رسمی: به فردی می گویند كه براساس حكم كارگزینی بعنوان كارمند رسمی شناخته می شود.

كارمند شركتی: به افرادی كه از طرف یك شخص مشخص به نهادها و سازمانهای دیگر جهت ارائه خدمات معرفی می شوند و در آنجا به ارائه خدمات می پردازند.

فعالیتهای خدماتی (مشاغل كم خطر)

افرادی كه براساس حكم كارگزینی به ارائه خدمات به دیگر بخشهای سازمان می پردازند. مشاغل كم خطر با مشاغل خدماتی به افرادی همچون: آبدارچی، منشی، تلفنچی، نگهبان، راننده سازمان و … اطلاق می شود.

فعالیت های اداری و حسابرسی

به فعالیتهایی اطلاق می شود كه افراد شاغل در آن فعالیت حمایتی اجتماعی توان بخشی و خدماتی نمی پردازند بلكه تنها به انجام اموری اداری و حسابداری می پردازند و افرادی همچون رئیس، معاون، حسابداران و كارمندان دبیرخانه را شامل می شود.

👇محصولات مشابه با بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور👇

بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386 مقاله سلامت روانی در كارمندان اداره بهزیستی بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه ای بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان بررسی رابطة میان هوش هیجانی و سلامت روانی روش تحقیق و پیشینه بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانی مقاله بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی نوجوانان پروپوزال ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

👇محصولات تصادفی👇

جوش فلزات رنگی و جوش لیزری مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع انگیزه کاری بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران 11 پرسشنامه در یک فایل ورد جو اخلاقی (19 سوالی) جو اخلاقی ویکتور و کولن جو اخلاقی(7 سوالی) رهبری اخلاقی اعتماد به مدیر (رهبر) تعهد سازمانی آموزش باز کردن قفل گوشی با sms فهرست بها 95 راه و فرودگاه مقاله مدیریت پرتفولیوی پروژه پلان کامل آپارتمان شیک در اتوکد پاورپوینت و مقاله همسویی استراتژی و عملكرد سازمان با مدیریت سبد پروژه ها پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور سیاهه نشانه های جسمی پاول و انرایت طراحی و ساخت آینه تمام دی الكتریك باند وسیع در طیف مرئی پاورپوینت کفپوش های اپوکسی دانلود تحقیق بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی 16ص دانلود تحقیق روش تولید بوش سیلندر اتومبیل 16ص

👇کلمات کلیدی👇

مفهوم سلامت روان;تاریخچه سلامت روان در جهان;هدف ایجاد سلامت روان