👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق عوامل بی انگیزه گی دانشجویان 16 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

عوامل بی انگیزگی دانشجویان ونامو فق بودن آن ها در کار یابی واشتغال: جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیهایی است كه بخشی از آنهــا می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد.

به نظر می رسد عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائیهای مورد نیاز بازار كار، مهمترین عامل بی انگیزگی دانشجویان و موفق نبـــودن فارغ التحصیلان در كاریابی و اشتغال است.

علاوه بر این مورد، برخی از عوامل بیــــرونی كه خارج از حوزه فعالیت و كنترل نظام آموزش عالی است نیز بر بی انگیزگی دانشجویانو اشتغــــال فارغ التحصیلان تاثیر بسزایی دارند.

در این مقاله چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار كار از دو بعد عوامــــل بیرونی و درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

عوامل درونی، فرایندها و راهبردهایی هستند كه در نظام آموزش عالی به كــــار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و كاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند.

مهمترین این عوامل عبارتند از: ۱ - عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار كار.

۲ - عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی.

۳ - عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان.

۴ - مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن.

۵ - عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرایند و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان.

۶ - فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی و كاربردی.

۷ - ناكارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی كار متخصص مورد نیاز جامعه.

۸ - مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاهها.

عوامل بیرونی شامل كلیه مواردی می شوند كه بر اشتغال فارغ التحصیلان به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار می گردند.

این عوامل عبارتند از: ۱ - رواج نیافتن و مشخص نبودن فرهنگ كاریابی ۲ - عدم توسعه بنگاههای كاریابی خصوصی ۳ - عدم توسعه كانونهای فارغ التحصیلان و ناكارآمدی آنها در كاریابی و هدایت شغلی ۴ - تعدد متقاضیان و رقابت شدید برای كسب مشاغل موجود ۵ - رواج نیافتن فرهنگ كارآفرینی و كم بودن تعداد كارآفرینان ۶ - وجود مشكلات اجرایی در پیاده كردن سیاستها و برنامه های كلان اشتغال.

عوامل درونی عوامل درونی فرایندها و راهبردهایی هستند كه در نظام آموزش عالی به كار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و كاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند.

مهمتریـن عوامل درونی در زیر ذكر شده اند: ۱ - عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاهها و نیازهای آتی بازار كار: براساس مطالعات انجام گرفته جمعیت جوان و فعال كشور تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۱ میلیون نفر می شود و به عبارتی ۲/۵درصد رشد خواهد داشت.

پس سطح اشتغال نیز باید رشدی معادل ۲/۵درصد در سال داشته باشد تا وضعیت فعلی حفظ شود.

یعنی تا سال ۱۴۰۰ در ایران باید ۲۹ میلیو

👇محصولات تصادفی👇

بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران مبانی نظری و پیشینه با موضوع تعهد سازمانی (فصل دوم تحقیق) بررسی تاثیر خاک بر سازه مقاله سفته استفاده از Mobile Agent جهت پیمایش موقعیت در شبکه های حسگر بی سیم