👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نسبیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

نسبیت

مقدمه :

معمولا سه مرحله مجزا در تحول بینیتی وجود دارد. این سه مرحله به طور شماتیك است. در ابتدا یك زیر وامه كه تشكیل از یك صفحه فریتی است روی مرزدانه آشیت جوانه زنی كرده و تا زمانی كه رشد آن توسط تغییر شكل پلاستیك آشیت زمینه متوقف نشده به رشد خود ادامه می دهد. در این مرحله زیر واحدهای جدید در نوك صفحه فریتی قبلی جوانه زنی كرده و رشد می كنند . مجموعه ای از چند زیر واحد را اصطلاحا یك شیف (Sheef) می گویند. سرعت متوسط طویل شدن یك شیف قاعدتا كمتر از یك زیر واحد است كه علت آن وقفه های زمانی بین تكیل زیر واحدهای متوالی است . رسوبگذاری كاربید كه در مرحله بعدی وقوع می یابد سرعت تحول را با حذف كربن از آشیت باقی مانده یا از فریت فوق اشباع متاثر می كند.

دمای شروع تحول

دمای شروع تشكیل نسبیت و هم چنین فریت ویرمن اشتاین كه ماهیت تحول آن بسیار شبیه به نسبیت می باشد ) به تركیب شیمیایی فولاد بیش از دمای حساس هستند (شكل a6.3(

این مساله نشان دهنده اثر انحنای محلول بر تحولات بینیتی یا فریت ویرمن اشتاتن است.

ویاگرام زمان – دما – استحاله (TTT) در فولاد ها اغلب مطابق شكل b 6.3 است . همانطور كه ملاحظه می گردد این دیاگرام شامل در منحنی c شكل است كه بالائی مربوط به تحولات نفوذی یا تحولات همراه با دوباره بنا شدن ساختارهای فازی (Re Consteructive) و منحنی پایینی مربوط به تحولات برشی یا همراه با جابجایی دسته جمعی انحنا (displacive) می باشند . دمای روی منحنی پایینی شكل b6.3 نشان دهنده بالاترین دمایی است كه فریت ویرمن اشتاتن و نسبیت یكسان بوده و صرفا به شرایط ترمودینامیكی بستگی دارد. با توجه به تاثیر عناصر آلیاژی بر دمای شروع تحول نسبیتی روابط تجربی زیادی در فولادهای مختلف ارائه شده اند مثلا رابطه برای فولادهای مختلف با آنالیز 55/0-1/0 درصد كربن 35/0-1/0 درصد سیلسیوم 7/1-2/0 درصد منگنز 0/5-0 درصد نیكل 5/3-0 درصد كروم 0/1-0 درصد مولیون ارائه گردیده است.

جوانه زنی نسبیت

همانطور كه اشاره گردید جوانه زنی نسبیت مشتمل است بر تشكیل یك زیر واحد به صورت یك صفحه فریتی در مرزدانه آشیت اولیه سرعت جوانه زنی تابعی از دما و انرژی فعالسازی تحول است و به صورت زیر بیان می گردد.

از رابطه فوق v فاكتور نوسانی انرژی فعالسازی جوانه زنی و A ثابت است .

رشد نسبیت

جابجایی فصل مشترك بین واحدهای نسبیت باآشتینت باقی مانده نیازمند جابجایی ایتمهای فاز مادر و اختیار ساختار فاز محصول است . سهولت وقوع این فرایند میزان تحرك مرز را تعیین می نماید البته توزیع اتمهای محلول و همچنین كربن حركت فصل مشترك را محدود می نماید .بنابر این دو عامل تحرك مرز در اثر جابجایی اتمهاو نفوذ كربن و اتمهای محلول تعیین كننده سینیتك رسد نسبیت هستند . هر دو این فرایندها نیرو محركه موجود برای تحول را مصرف می كنند.

هنگامی كه بیشتر نیرو محركه موجود جهت نفوذ اتمها مصرف می گردد تحول را كنترل شونده توسط نفوذ می گویند و اگر بالعكس نیرومحركه جهت اتمها در سراسر فصل مشترك مصرف شود آنرا تحول كنترل شونده بالفصل مشترك می گویند . ابعاد تیغه های نسبیت در طی رشد تحت كنترل نفوذ با زمان به صورت پارا بولیك تغییر می كند . با افزایش ابعاد فاز محصول منطقه نفوذی هم گسترش می یابد و افزایش مسافت نفوذ جهت رسیدن اتمهای محلول به دورترین نقاط باعث كاهش سرعت نفوذ می شود .

ولی صفحات یا سوزنهای موجود با توجه به توزیع اتمهای محلول به وجوه با سرعتی ثابت به رشد خود ادامه می دهند.

👇محصولات تصادفی👇

مطالعه طرح با عنوان باغ سازی در هند نقشه های اتوکدی مسکونی 4 واحده، تیپ3طبقه ای+پارکینگ با اسکلت بتنی، نمونه2 بررسی روش های تصفیه آب خانگی پرسشنامه ی حالت فراشناختی دانلود تحقیق شیعه واقعی كیست؟