مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی | academy | 2212

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی | رده محصول: روانشناسی و علوم تربیتی | آیدی فایل: 2212 | برچسب های فایل: براورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی;امید;اقتصادی;تعداد تصادفات;راهنمایی و رانندگی;موتورسیکلت;وسیله نقلیه;فاجعه;ضرورت;کنترل;سلامتی;بدو تولد;اسیب;بهداشت;دانلود ;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی است و با وجود اين كه مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی زنگ خطر را توي سر خودش مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی كه همسرش اشتباه مي كرده و مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی اينكه حق با خود اوست، چند مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی

*مقاله براورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی*

برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی ناشی از آن

مقدمه

افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.

مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سالهای اخیرباتوجه به ابعاد وسیع مسئله چندان که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقیقی در مورد هزینه های اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی نشده است.با توجه به آثار منفی که این مرگ ومیرها در بلند مدت می تواند بر اقتصاد کشور به جای گذارد لزوم کنترل این مرگ ومیرها نیز ضرورت پیدا خواهدکردوبرای شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهی از بار اقتصادی این مرگ ومیرها برپیکرة اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر خواهد داشت.تحقیق حاضر تلاشی است در جهت رسیدن به این اهداف وبرآورد بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سال 1381.

سوانح وحوادث رانندگی تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها در سراسر دنیامی باشد.در کشورهای توسعه یافتة صنعتی راهکارهای مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسیت بررسی شده است ولی در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست (Soori&Nagavi p:1).

امید به زندگی در بدوتولد یكی از شاخص های توسعه یافتگی كشورها به شمار می آید و یكی از اهداف برنامه ریزان برای توسعه افزایش امید به زندگی در بدو تولد است. شاخص های تعیین كننده امید به زندگی دربدو تولد میزان های مرگ‌ و میر ویژه سنی می باشد. هر چه میزان‌های مرگ‌ و میر در سنین پایین مخصوصاً سنین زیر 5 سال كمتر باشد امید به زندگی روبه فزونی خواهد گذاشت و مرگ‌و میر در سنین 5 سال در كشور ما تا حد زیادی تحت كنترل درآمده است اما هنوز فاصله زیادی با كشورهای توسعه یافته دارد. عامل مهم دیگری كه امید به زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مرگ‌ و میر جوانان و افراد میانسال است. با توجه به اینكه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی بیشتر سنین میانی و پایین را تحت تاثیر قرار می دهند تاثیر منفی این مرگ‌ومیرهای روی امید زندگی در بدو تولدودر نتیجه روی اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اهمیت پژوهش:

واقعة مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.

امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعة بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئلة مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی[1] وسازمان بهداشت جهانی[2](WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi p:412) (.

با توجه به تاثیر زیاد مرگ‌ومیر های ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی روی شاخص‌های مرگ‌ومیر بخصوص امید به زندگی در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ‌ومیرها لزوم توجه به آثار این مرگ‌ ومیرها ضروری است. كاهش امید به زندگی آثار اقتصادی و اجتماعی سوئی برای جامعه به ارمغان می‌آورد . نكته مهم این است كه این مرگ ومیرها بیشتر جنس مذكر وسنین پائین راکه قشر فعال جامعه محسوب می شوند تحت الشعاع قرار می دهد وكنترل وبه حداقل رساندن این مرگها آثار اقتصادی – اجتماعی وجمعیتی مثبتی خواهد داشت.آگاهی ازمیزان تاثیر این مرگ ومیرها روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه نفر سالهای عمر از دست رفته ناشی از این مرگ ومیرها به پژوهشگران وبرنامه ریزان کمک خواهد کرد تابا دید باز تری به عواقب اقتصادی- اجتماعی این مرگ ومیرها بنگرند.

اهداف پژوهش:

هدف کلی پژوهش برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادی ناشی ازاین مرگ ومیرها در سال1381 است.

4-1- ادبیات موضوع

درمجموع در سال1990 تعداد9611000سال به دلیل مرگهای زود هنگام در ایالات متحدة آمریکا از دست رفته است.بیشترین تعداد سالهای از دست رفته مربوط به سرطان، خودکشی ودیگرکشی، بیماریهای قلبی وتصادفات رانندگیبوده است. تصادفات رانندگی با1340000سال عمر تلف شده، رتبة چهارم را به خود اختصاص داده است.این تعداد سالهای عمر از دست رفته 94/13 درصد کل سالهای عمر از دست رفته در اثر مرگ ومیرهای زود هنگام می باشد.

[1]World Bank

[2]World Health Orgnization

👇محصولات مشابه با مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی👇

بررسی برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی ناشی از آن برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی مقاله برآورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل مقاله برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم مقاله بررسی سیمان و عوارض ناشی از آن مقاله بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله مقاله بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی مقاله ترجمه شده پاسخ دینامیکی مواد متخلخل سیال اشباع شده با استفاده از لرزه ناشی از روانگرایی خاک

👇محصولات تصادفی👇

3 نمونه سوال فیزیک پیش دانشگاه آزاد تبریز بررسی میزان تحمل استرس ناشی از آینده شغلی بین دانشجویان مجرد و متاهل تحقیق پادشاهی گشتاسب و ظهور زرتشت تحقیق معارف و دروس عمومی: اثرات دعا روی بدن انسان مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سرطان پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا خلاصه درس مبانی سازمان و مدیریت گزارش كارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه مقاله بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار دیوید ویل ضرورت استاندارد و شرایط آن آموزش الكترونیكی (رهیافتی نوین در فرآیند آموزش) فیبر نوری چیست؟ پاورپوینت تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان رفتار های پرخطر نوجوانان و پیشگیری

👇کلمات کلیدی👇

براورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی;امید;اقتصادی;تعداد تصادفات;راهنمایی و رانندگی;موتورسیکلت;وسیله نقلیه;فاجعه;ضرورت;کنترل;سلامتی;بدو تولد;اسیب;بهداشت;دانلود ;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه