👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق درباره موتورهای آزمایشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

*تحقیق درباره موتورهای آزمایشی*

موتورهای آزمایشی و حالات مختلف تست موتور:

تمام تحقیقاتی كه در این زمینه انجام شده بودند بر اساس استفاده از موتورهای آزمایشی نشان داده شده در شكل 9-5 بودند. راه انداختن آزمایشی موتورهای test

cell شامل یك موتور Ford 3.0 LV-6 بود كه از دینامومتر الكتریكی در سیستم انتقال نیرو اتوماتیكی تشكیل شده بود. یك سنسور حرارتی كنترل كننده هوا، یك سنسور كنترل كننده جریان بنزین و یك ستسور كنترل كننده جزیان هوا در موتور نصب

شده اند تا دمای هوا و جریان بنزین و درجه جریان هوا در موتور نصب شده اند تا دمای هوا و جریان بنزین و درجه جریان هوا را اندازه گیری كنند. دو سنسور

اندازه گیر گاز اكسیژن در لوله اگزوز جاسازی شده است. نتیجه اطلاعات جریان هوا و ورودی سنسورهای مختلف درون موتور برای محاسبه مقدار جریان سوخت لازم برای تعیین درصد هوا و سوخت برای عملكرد موتور به كار می رود. قسمت پردازش مركزی، پهنای پالس تزریقی و زمان جرقه را تعیین می كند و به تزریق كننده فرمان

می دهد كه مقدار دقیق سوخت را اندازه گیری كند و جعبه EMC(مدل كنترل كننده الكتریكی) برای مهیا كردن ارتباط سطحی به كنترل كننده EEC-IV و سیستم اكتساب اطلاعات به كا می رود. سیستم سنسور تعیین سرعت زاویه ای تشكیل شده است از سنسور مغناطیسی دیجیتالی و تبدیل كننده فركانس به ولتاژ كه فركانس سیگنالی را كه متناسب با سرعت چرخش موتور است را به ولتاژ آنالوگ تبدیل می كند. از تمام دورهای موتور نمونه برداری می شود و به صورت اطلاعات در می آید. بار الكتریكی متغیری به وسیله دینامومتر تولید می شودكه به وسیله DYNLOC IV یعنی كنترل كننده سرعت و گشتاور در محل اتصال با DTC-1 كنترل كننده دریچه بنزین كه به وسیله كارخانه Dynesystem نصب شده است تنظیم می شود. مقدار گشتاور سرعت دینامومتر به ترتیب از باتری و سرعت سنج بدست می آیند. معیار ورودی دریچه كنترل بنزین و دینامومتر به وسیله برنامه كامپیوتری تعیین می شود و به وسیله خط ارتباطی سریال RS-232 به كنترل كننده فرستاده می شوند. مقدار فیزیكی بهره به صورت رقم درآمده و از برد تنظیم وقت AT-MIO-16F-5A/D برای كامپیوترهای شخصی استفاده می كند.

به خاطر حكم دولت، بازرسی دوره ای و نگهداری و تعمیر موتورها به صورت یك امر عادی در آمده اند یك چنین تستی كه به وسیله مؤسسه محافظت محیط (EPA) گسترش یافته است از بازدید و تعمیر در 240 دوره تشكیل شده است. دوره EPA IM240 (به تصویر 10-5 مربوط به سرعت وسیله نقلیه در مقابل زمان الودگی نگاه كنید)سناریو رانندگی به قصد برآوردن آزمایش سیستم بیرون دادن وسیله نقلیه برای مشاجره جز در مورد مونواكسیدكربن، هیدروكربن سوخته و اكسید نیتروژن را نشان می دهد.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه رشته معماری و شهرسازی: مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گهر اتوماسیون بوسیله اینترنت مودم چیست؟ دانلود مقاله مراحل حسابداری پیمانکاری چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرشت و منش