مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع | academy | 2466

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع | رده محصول: برق | آیدی فایل: 2466 | برچسب های فایل: مدیریت اتفاقات ; شبکه توزیع;شبکه;کنترل شبکه در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع است و با وجود اين كه مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع زنگ خطر را توي سر خودش مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع كه همسرش اشتباه مي كرده و مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع اينكه حق با خود اوست، چند مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

از آنجائیكه بكارگیری روش های اصولی و علمی مانور در شبكه های فشار متوسط ، تأثیر بسزایی در كاهش زمان خاموشی دارد ، وجود یك دستورالعمل مدون برای مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع در سطح شركت های توزیع برق الزامی می باشد. بدین منظور با بهره گیری از تجربیات گذشته ، دستورالعمل مانور شبكه های فشار متوسط در قالب ‹‹ نظام نامه عملیات مانور شبكه های فشار متوسط ›› تهیه شده است .

فهرست مطالب

چکیده. 1

ضرورت تدوین نظام نامه مانور شبكه فشار متوسط... 2

فصل اول.. 3

تعاریف.... 3

1- شبكه :4

2- مانور :4

3- مركز كنترل :4

4- مسئول كنترل شبكه :4

5- مأمور مانور :4

6- نقطه مانور :4

7- نقطه شروع كار :5

8- منطقه ( امور ) معین :5

9- شركت معین :5

10- عیب زودگذر :5

11- عیب ماندگار :5

12- ولتاژ مجاز آزمایش شبكه :5

13- فیدر :5

14- دستگاه آزمایش شبكه :5

15- فرم اجازه كار :6

16- شبكه دارای سیستم اتوماسیون :6

17- اولویت ویژه مقطعی :6

18- اولویت ویژه دائم :6

19- اتصال زمین :6

20- تعمیرات شبكه :6

21- تفنگ پرتاب سیم زمین :6

فصل دوم:7

تشخیص وجود خطا7

تجهیزات و تکنولوژی های جدید:8

○ سیستم اتوماسیون.. 8

○ ریكلوزر و سكشنالایزر. 8

○ آشكار سازهای خطا9

○ رله های ثانویه. 9

○ سیستم GPS.. 9

○ سیستم حفاظت خطوط هوایی منشعب از پست زمینی... 10

○ سیستم هشداردهنده قطع المان كات اوت ، بریكر ، كلید فشار ضعیف و بازشدن درب پستها10

فصل سوم. 11

روشهای مختلف آزمایش شبکه های توزیع.. 11

روشهای مختلف آزمایش شبكه های فشار متوسط... 12

الف: روش آزمایش شبكه 20 كیلوولت با استفاده از دستگاه تستر :12

الف-1- انتخاب محل انجام آزمایش..... 12

الف-2- استقرار در محل آزمایش..... 12

الف-3- شروع عملیات آزمایش شبكه. 13

تفاوت شبكه سالم و معیوب با توجه به تغییرمكان عقربه وسایل اندازه گیری موجود بر روی دستگاه تستر :14

ـ شبكه مورد آزمایش سالم است.... 14

مرحله سوم اعمال ولتاژ.

مرحله دوم اعمال ولتاژ.

ـ شبكه مورد آزمایش معیوب است.... 15

ب ـ روش آزمایش انواع شبكه های فشار متوسط... 17

ب-1- آزمایش تكه كابل یا خط هوائی فاقد انشعاب... 17

ب-2- آزمایش شبكه دارای انشعاب... 18

* آزمایش شبكه هوائی دارای انشعاب... 18

* آزمایش شبكه های كابلی و مختلط دارای انشعاب... 19

ب-3- آزمایش شبكه دارای لوازم اندازه گیری... 19

ب-4- آزمایش یك ترانسفورماتور مشكوك به عیب.... 20

اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچهای ترانسفورماتور. 20

اندازه گیری مقاومت عایقی ترانسفورماتور. 21

ج ـ نكات مهم در آزمایش شبكه. 22

فصل چهارم. 24

عملیات مانور شبکه توزیع.. 24

عملیات مانور در شبكه. 25

○ نقطه مانور. 25

5- الف- مانور به منظور سرویس ، نگهداری و تعمیر تجهیزات شبكه. 27

5- ب- مانور به منظور تشخیص نقطه عیب و رفع خاموشی در شبكه. 28

5- ب-1- روش مانور در زمان وقوع عیب در شبكه هوائی... 28

* مانور شبكه هوائی دارای تجهیزات قطع كننده و حفاظتی... 29

عملیات مانور در شبكه هوائی در حالت وقوع عیب زودگذر. 29

□ محل بروز عیب زودگذر بعد از ریكلوزر باشد.. 30

□ محل بروز عیب زودگذر قبل از ریكلوزر باشد.. 30

عملیات مانور در شبكه هوائی در حالت وقوع عیب ماندگار. 30

□ محل بروز عیب ماندگار بعد از ریكلوزر باشد.. 31

◙ محل بروز عیب ماندگار بر روی انشعاب دارای سكشنالایزر باشد.. 31

◙ محل بروز عیب ماندگار بر روی انشعاب دارای فیوز كات اوت باشد.. 31

◙ محل بروز عیب ماندگار بر روی انشعاب فاقد تجهیزات حفاظتی باشد.. 32

◙ محل بروز عیب ماندگار بر روی خط اصلی باشد.. 32

□ محل بروز عیب ماندگار قبل از ریكلوزر باشد.. 33

* مانور شبكه هوایی فاقد تجهیزات حفاظتی... 35

5- ب-2- روش مانور درزمان وقوع عیب در شبكه كابلی... 37

5- ب-3- روش مانور در زمان وقوع عیب در شبكه مختلط... 39

5- ج- مانور به منظور جایگزینی پستهای فوق توزیع از دست رفته. 41

5- د- مانور به منظور تغییر آرایش نرمال شبكه در مواقع اولویت های ویژه. 43

○ اولویت ویژه مقطعی... 43

○ اولویت ویژه دائم.. 44

5- ر- مانور به منظور پاسخ به درخواست های دیسپاچینگ فوق توزیع.. 45

5- و- مانور بـه منظور بی برق نمودن تأسیسات جهت احداث و بـرقراری جریان شبكه های جدیدالاحداث... 46

مانور به منظور بی برق نمودن تأسیسات جهت توسعه و احداث شبكه. 46

مانور به منظور برقراری جریان شبكه های جدیدالاحداث... 46

5- ز- مانور به منظور تعدیل بار فیدرهای فشار متوسط... 48

5- ح- مانور به منظور جلوگیری از خسارات جانی و مالی در مواقع اضطراری... 49

5- ط- مانور در شبكه های دارای اتوماسیون.. 50

☼ راهكارها و پیشنهادات... 51

فصل پنجم.. 52

مدل عملیات مانور یک شبکه توزیع نمونه. 52

مدل تصمیم گیری عملیات مانور یك شبكه فشار متوسط نمونه. 53

« دستورالعمل چگونگی مانور در شرائط بحران از دست رفتن یك پست 20/63 كیلوولت به علل مختلف ». 57

فصل ششم.. 59

عیب یابی خطوط زمینی (کابلی)59

مقدمه:60

عیب یابی کابل... 62

شرح قسمتهای ایمنی و اتصال زمین خودرو عیب یاب... 62

مواردی که هنگام شروع بکار باید رعایت شود. 63

شرح دستگاه عیب یاب... 63

الف) کابل برق ماشین عیب یاب... 63

کابل اصلی دستگاه عیب یاب... 64

شرح قسمتهای داخل ماشین عیب یاب... 64

دستگاه رفلکتور. 65

دستگاه تست HV.... 66

دستگاه تخلیه الکتریکی... 67

دستگاه مولد فرکانس صوتی FLS.. 68

مراحل عیب یابی کابل 20کیلو ولت.... 69

امتحان فاز بریدگی... 69

مراحل عیب یابی کابل فشار ضعیف.... 70

دستگاه تستر. 70

فصل هفتم.. 72

ایمنی در مانور شبکه های توزیع و الزامات مربوط به مامورین مانور. 72

ایمنی در مانور شبكه های فشار متوسط... 73

○ فهرست لوازم ایمنی انفرادی :74

○ فهرست لوازم ایمنی گروهی :75

◙ مقررات ایمنی قبل از انجام كار. 75

◙ مقررات ایمنی حین انجام كار. 76

◙ مقررات ایمنی بعد از انجام كار. 76

◙ الزامات ایمنی مأمورین مانور77

👇محصولات مشابه با مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع👇

شبکه های توزیع هوشمند برق انتقال داده ها، شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیع شده مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن بررسی آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه ها توزیع آب شهری فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 95 با فرمت اکسل پاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع (فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری پاورپوینت مدیریت و پیکربندی تجهیزات شبکه چگونگی مذاكره با فروشندگان در مدیریت خرید (فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

👇محصولات تصادفی👇

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 11 قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران طراحی کتابخانه با استفاده از ابزار Rational Rose دانلود مقاله بلبرینگ، انواع و طرز ساخت آن دستکاری سود در ادبیات حسابداری کتاب راز های پول سازی با ایمیل مارکتینگ بررسی آلودگی هوا پاورپوینت درس مدارهای منطقی پاورپوینت فصل 8 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر کتاب ادبیات فارسی (3) پاورپوینت برسی پدیده روانگرایی پاورپوینت بررسی اصول و مفاهیم مدیریت پروژه پاورپوینت کمپینهای تبلیغاتی و بازاریابی حسی پاورپوینت برآورد هزینه دانلود تحقیق ترمزهای ABS 40ص

👇کلمات کلیدی👇

مدیریت اتفاقات ; شبکه توزیع;شبکه;کنترل شبکه