👈 فروشگاه فایل 👉

سود و زیان شركتهای سهامی عام

ارتباط با ما

... دانلود ...

در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود

در فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یك تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و كار و مدیریت ( مزد و حقوق ) كه بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.

در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یك تصدی اقتصادی

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع كل ( ناخالص ) كسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .

فهرست مطالب

تعریف سود و زیان ........................................................................................... 1

سود زیان از دید اقتصادانان - آدام اسمیت ، دیوید ریكاردو ، ماركس ................... 1

جنبه های حقوقی سود و زیان شركتهای سهامی عام .............................................. 8

مفهوم درآمد................................................................................................... 10

درآمد حاصل از فروش در حقوق ایران .............................................................. 10

مفهوم سال مالی .............................................................................................. 14

مفهوم هزینه .................................................................................................... 16

مفهوم ذخیره ................................................................................................... 16

مفهوم سود ..................................................................................................... 17

ماهیت حقوقی سود .......................................................................................... 17

ماهیت حقوقی زیان ......................................................................................... 18

اندوخته قانونی ................................................................................................ 19

تقسیم سود ...................................................................................................... 21

تقسیم سود سهام .............................................................................................. 22

سود سهمی ..................................................................................................... 23

تعیین مبلغ سود قابل تقسیم ................................................................................ 24

نحوه پرداخت سود و مدت آن .......................................................................... 25

سود موهوم ..................................................................................................... 26

سود موهوم از نظر قانون تجارت ........................................................................ 26

مصادیق سود موهوم در شركتهای سهامی ایران .................................................... 26

ضایعات عادی تولید ........................................................................................ 26

ضایعات غیر عادی تولید ................................................................................... 27

مطالعه تطبیقی ................................................................................................. 28

روند تقسیم سود سهام در آمریكا ...................................................................... 29

اعلان سود ...................................................................................................... 32

تئوریهای تقسیم سود ........................................................................................ 33

سود و زیان شركت سهامی عام و مقررات مالیاتی ................................................ 36

نتیجه گیری ..................................................................................................... 54

منابع ............................................................................................................. 56

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابهام نقش اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم گزارش کاراموزی بررسی جامع تاریخچه ترمز ضد قفل (ABS) کار کلاسی صفحه 11 کاروفناوری نهم پودمان الگوریتم دانلود پاورپوینت روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده، پل ها و وسایل کنترل ترافیک