بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر) | academy | 2974

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر) | رده محصول: مدیریت | آیدی فایل: 2974 | برچسب های فایل: حاشیه نشینی;تهران;اسلام شهر در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر) است و با وجود اين كه بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر) زنگ خطر را توي سر خودش بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر) مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر) كه همسرش اشتباه مي كرده و بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر) اينكه حق با خود اوست، چند بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر) دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر)

پژوهش انجام شده كه در ارتباط با حاشیه نشینی در تهران و به مطالعه موردی منطقه اسلام شهر پرداخته ، با هدف تبیین فرایند شكل گیری ، دگرگونی و تغییرات پدیده و نیز عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر آن و فراهم كردن بستر لازم برای ارزیابی عینی نتایج و بازخوردهای سیاست ها و روش های برخورد با پدیده صورت گرفته است.

در انجام این پژوهش از روش كتابخانه ای استفاده شده و از پژوهش هایی كه در داخل كشور صورت گرفته همچنین اخذ مطالب از پژوهشهایی كه در خارج ازی كشور صورت گرفته توسط اینترنت آن بر محتوا و پویایی آن افزوده شده است.

در این پژوهش فرآیند، چگونگی و عوامل مؤثر در شكل گیری و دگرگونی سكونتگاههای خودرو در ایران و منطقه كلانشهری تهران ، تبیین تفاوتها و عدم تشابه فرایند و عوامل مؤثر بر شكل گیری و دگرگونی سكونتگاههای خودرو در ایران، نقش ، عملكرد و ویژگیهای عام سكونتگاههای خودرو در ایران و منطقه شهری تهران در مراحل شكل گیری و گذار، انطباق چارچوب نظری عام پژوهش بر شرایط ایران و منطقه شهری تهران، تبیین سكونتگاهها خودروی ایران از دیدگاه كلان نظری ، مطالعات لازم انجام شده.

سپس موقعیت و وسعت استان تهران و در مراحل بعدی جمعیت و مهاجرت ، بررسی مقایسه ای برخی شاخصهای اقتصادی – اجتماعی شهرستانهای استان تهران ( در مقایسه با سطح استان و كشور) ، توزیع جغرافیایی مهاجرین در استان تهران ، سپس ویژگیهای طبیعی استان تهران شامل آب و هوا ، زمین شناسی ، وضعیت گسلها و زلزله خیزی ، ارزیابی منابع اراضی و طبقه بندی اراضی ، منابع آب سطحی و زیرزمینی ، پوشش گیاهی ، اكولوژی و محیط زیست ، كاربری اراضی ، زراعت و باغداری ، دامداری و سپس به صنایع تبدیلی ، اقتصاد كشاورزی و نظام بهره برداری و قابلیتها و محدودیتهای اصلی توسعه استان تهران شناسایی گردیده است.

بخش بعدی ابتدا تعاریف، ویژگیها و فرایند ایجاد سكونتگاه خودرو كه شامل ویژگیهای فیزیكی ، اجتماعی و حقوقی (قانونی) و دیگر سكونتگاههای خودرو، تحول تاریخی واژه سكونتگاه خودرو ، فرایند ایجاد سكونتگاه خودرو، رویكردها نسبت به سكونتگاه خودرو، نقش آتی سكونتگاههای خودرو در مسكن شهری همچنین به دو مورد پژوهشها یكی در مصر و دیگری در بنگلادش پرداخته كه تمامی مطالب این بخش برگرفته از اینترنت و سپس ترجمه شده است.

مرور نظریات و دیدگاهها پیرامون زمینه ها و ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پیدایش سكونتگاههای خودرو كه در آن به تعریف، مشخصات و ویژگیهای بخش غیررسمی، اهمیت و كاركردهای بخش غیررسمی و نقش آنها در تأمین مسكن و شكل دهی سكونتگاههای خودرو و بعد مشخصات و ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو و سپس در مرحله بعد به تجزیه و تحلیل یافته های مرتبط با وضعیت اقتصادی در شهرستان اسلام شهر پرداخته شده كه در آن وضعیت هزینه (درآمد) ، قیمت واحد مسكونی ، وضعیت تركیب شغلی ، وضعیت مكان شغل ساكنین و وضعیت تغییر (تحرك) شغلی در اسلام شهر

سپس به تحلیل یافته های مرتبط با وضعیت اجتماعی و فرهنگی در اسلام شهر كه شامل تركیب قومی و مكان سكونت قبلی ساكنین ، ارتباط ساكنین با محل تولد ، میزان ، نوع و جهت پیوندهای اجتماعی ، نوع و میزان سازمان یافتگی و تشكل پیوند اجتماعی ، نوع و نحوه نگرش ، مسائل و مشكلات ، ویژگیها و مشخصات بافت در اسلام شهر كه شامل بافت روستایی ، بافت حاشیه ای و كاملاً خودرو (یك شبه ساخت) ، بافت های طراحی شده و جدید ، بافت های در حال گذار و شكل گیری در مرحله بعد نتایج تحقیقات و مطالعات سیاسی در مورد سكونتگاه اسلام شهر و نتیجه گیری در آن در بخش آخر به نقش و جایگاه منطقه ای سكونتگاه اسلام شهر طی مراحل رشد و شركت در تقسیم كار با شهر اصلی (مادر) كه در آن به میزان و جهت ارتباط سكونتگاه اسلام شهر با شهر مادر و با یكدیگر طی مراحل رشد، میزان ارتباط اقتصادی و نظام فعالیتی سكونتگاه اسلام شهر طی مراحل رشد، جایگاه منطقه ای سكونتگاه اسلام شهر طی مراحل رشد و چشم انداز آتی و سازمان سیاسی اداری سكونتگاه اسلام شهر طی مراحل رشد.

بخش نهایی كه به پیشنهادها و راهكارهای مختلف در زمینه برخورد با پدیده حاشیه نشینی اختصاص یافته با تكیه بر توانهای ساكنین آنها بسامان كرد و كیفیت سكونت در آنها را ارتقاء بخشید، همچنین این مجموعه ها راه حلی جهت حل مشكل مسكن و سرپناه و تولید مسكن در مجموعه كلانشری است و بایستی با شناخت منطق شكل گیری و تحول این كانونهای حاشیه ای آنها را برنامه دار كرد.

در هر حال اما چنین نگرشی در سالهای اخیر سیاستها و راهكارهای برخورد با سكونتگاههای خودرو را بیش از سایر دیدگاهها تحت تأثیر قرار داده است به نحوی كه آنها از این پس نه یك مسأله بلكه یك راه حل تلقی می شوند و اغلب پروژه های ارتقاء كیفیت سكونت و تأمین زمین و خدمات با تكیه بر راه كارهای مشاركتی متأثر از این شیوه نگرش است.

برخی حتی به مسائل بنیادی تر چون یكنواختی و عدم تنوع اجتماعی – اقتصادی در تركیب جمعیت ساكن و محدودیت شدید نفوذ عناصر ونهادهای مدنی به این سكونتگاهها و شكل گیری حیات مدنی در این سكونتگاهها اشاره كرده و اساساً آنها را در تحلیل نهایی پدیده ای ناقص الخلقه می دانند كه البته گریزی هم از آنها وجود ندارد.

فهرست مطالب

مقدمه ۱۴

تصویر ۱-۱: توسعه تهران از سال ۱۲۰۰ الی ۱۳۷۰ هجری شمسی ۱۵

۱-۱-۱- نظریات مرتبط با فراغت ۲۰

۱-۱-۲- اهداف گذران فراغت ۲۱

۱-۱-۳- ویژگیهای فعالیتهای فراغتی ۲۲

۱-۱-۴- کار دلخواه و آزاد در وقت آزاد ۲۴

۱-۱-۵- فراغت و تفریح در دین ۲۵

۱-۱-۶- ابعاد اقتصادی گذران فراغت ۲۶

۱-۱-۷- تأثیرات عدم برنامه ریزی فراغت ۲۶

۱-۱-۸- تقسیم بندی وقت آزاد ۲۸

۱-۱-۹- نیازهای امروزی به فعالیتهای فراغتی ۲۹

۱-۱-۱۰- تأثیر اوقات فراغت در معماری ۳۱

۱-۱-۱۱- جهانی شدن برنامه ریزی گذران فراغت ۳۲

۱-۱-۱۲- سابقه برنامه ریزی فراغت در ایران ۳۳

۱-۱-۱۳- بخشهای موثر در برنامه ریزی فراغت ۳۳

۱-۱-۱۴- تمهیدات کالبدی و راهکارهای عملی تفریح ۳۴

۱-۱-۱۵- فضاهای فراغتی تهران ۳۵

۱-۱-۱۵-۱- سیر تحول کاربری گذاران اوقات فراغت در تهران ۳۷

• حکومت صفویه و قاجاریه : ۳۷

• حکومت پهلوی اول ۳۸

• حکومت پهلوی دوم ( ۲۵ ـ ۱۳۲۰ ش ) ۳۸

• حکومت پهلوی دوم ( ۴۵ ـ ۱۳۲۵ ش ) : ۳۹

• حکومت پهلوی دوم ( ۵۷ ـ ۱۳۴۵ ش ) : ۳۹

• حکومت جمهوری اسلامی‌( بعد از بهمن ۱۳۵۷ ) ۴۰

تبیین نیاز ـ شرایط خاص تهران ۴۱

الف ـ جمعیت شهری ۴۱

ب ـ ترکیب سنی جمعیت ۴۲

ج ـ نظام تعطیلات و مرخصی ۴۴

۱-۱-۱۵-۳- فرصتهای گذران اوقات فراغت در تهران ۴۵

۱-۱-۱۵-۴- طبقه بندی فعالیتهای گذران اوقات فراغت در تهران ۴۶

۱-۱-۵-۵- ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در محیط بیرون شهر تهران ۴۶

۱-۱-۱۵-۶- ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران ۴۷

• تحلیل و جمع بندی ۴۹

۱ ـ ۲ ـ فضاهای جمعی ۵۲

مقدمه ۵۲

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ تمدن و جامعه ۵۲

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ تمدن و شهر ۵۳

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ شهر و حیات مدنی ۵۳

۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ فضای جمعی ۵۴

۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ فضای شهری ۵۵

۱-۲-۵-۱- کارکردهای فضاهای شهری ۵۸

۱-۲-۵-۲- اهمیت پیاده روی ۵۹

۱-۲-۵-۳- ساخت فضای شهری ۶۰

• میدان ۶۱

• خیابان ۶۲

۱ ـ ۳ ـ انسان و طبیعت ۶۳

۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ انسان و طبیعت در تمدن ایران ۶۳

• باغهای مسطح و کم شیب : ۶۷

• باغهای شیبدار و صفه بندی شده : ۶۷

• باغهای احداثی در زمینهای عارضه دار : ۶۷

۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ آب در باغ ایرانی ۶۹

۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ گیاه در باغ ایرانی ۶۹

۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ اصول طراحی باغ ایران ۶۹

الف ) سلسله مراتب ۶۹

ب ) تقارن ۷۰

ج ) مرکزیت ۷۰

د ) ریتم ۷۰

هـ ) استقلال و تشخیص فضاها ۷۱

و ) تنوع در وحدت ، وحدت در تنوع ۷۱

ز ) طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر ۷۱

۱ ـ ۵ ـ چشم اندازهای فرهنگی ۷۴

موزائیک وسیع ۷۵

• گزینش دشوار ۷۵

• حمایت جهانی ۷۶

۱ ـ ۶ ـ حس قداست ۷۸

۱ ـ ۷ ـ ۱ ـ گردشگری و گردشگران در ایران ۸۲

۱ ـ ۷ ـ ۲ ـ اکوتوریسم ۸۳

• امکان سنجی جاذبه های اکوتوریسم در ایران ۸۳

۱ ـ ۸ ـ طرح منظر ۸۴

۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ منظره پردازی ۸۸

۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۱ـ منظره پردازی در هنر اروپا ۸۹

• منظره پردازی های آرمانی : ۸۹

• منظره پردازی طبیعت گرا : ۹۰

• منظره پردازی نمادگرایانه : ۹۰

۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۲ ـ منظره پردازی در ایران ۹۰

فصل دوم ۹۲

مطالعات بستر ۹۲

فرحزاد در گذر زمان ۹۳

۲ ـ ۱ ـ شناخت تاریخ منطقه ۹۴

سفر امامزاده داوود ۹۴

درختهای توت وقفی ۹۶

راه امامزاده داوود ۹۷

سنگ مثقال ـ ینجه زار ۹۸

معجزات امامزاده ۹۹

امامزاده داوود ( از توابع قصبه کن ) ۱۰۱

۲-۲- مطالعات اقلیمی‌ ۱۰۷

• زمین شناسی ۱۰۷

• آب و هوا ۱۱۰

بارندگی ۱۱۰

دما ۱۱۱

یخبندان ۱۱۱

فشار جو : ۱۱۲

نم نسبی : ۱۱۲

ابرناکی : ۱۱۲

ساعات آفتابی : ۱۱۲

باد : ۱۱۳

• ویژگیهای طبیعی ۱۱۳

زمین لرزه های تاریخی : ۱۱۳

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ شناخت سازمان فضایی : ۱۱۵

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ نظام توزیع عناصر : ۱۱۵

• توده و فضا ۱۱۵

• تراکم ۱۱۵

• کیفیت بناها ( قدمت ) ۱۱۵

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ نظام توزیع کاربریها : ۱۱۶

۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ شناخت ساخت فضایی ۱۱۸

۲ ـ ۴ ـ ۳ شناخت فضای شهری ( جمعی ) ۱۱۸

• تجزیه و تحلیل فضاهای شهری : ۱۱۸

فضای شهری ( ۲ ) ۱۱۹

نتیجه گیری : ۱۱۹

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ شناخت سیمای شهر ۱۲۰

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱ ـ سیمای بیرونی شهر ( نمای از دور شهر ) ۱۲۰

• عوامل سازنده سیمای بیرونی شهر ۱۲۰

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ سیمای درونی بافت ۱۲۲

۱ ـ راه ۱۲۲

۲ ـ گره ۱۲۳

۳ ـ نشانه ۱۲۳

۴ ـ لبه ۱۲۴

۵ ـ محله ۱۲۵

۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ وضعیت و عوارض اجتماعی توسعه در محدوده ۱۲۷

۲ ـ ۶ـ ۱ ـ ۱ ـ تغییرات اکولوژی اجتماعی ۱۲۷

۲ ـ ۶ـ ۱ ـ ۲ ـ تعارض طبیعت و شهر ۱۲۸

۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ نا امنی اجتماعی ۱۲۸

۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۴ ـ افول نقش فراغتی و تفریحی محدوده ۱۲۹

۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ وضعیت مالکیت اراضی ۱۲۹

۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ ۱ـ نحوه حقوقی مالکیت اراضی ۱۲۹

منابع طبیعی ۱۲۹

مالکیت عرفی اراضی روستا ۱۳۰

حرایم و اراضی طرح دار : ۱۳۰

۸-۲ ـ تحلیل نیروهای موثر بر حوزه ۱۳۲

۲ ـ ۸ ـ ۱ ـ شبکه حمل و نقل ۱۳۲

۲ ـ ۹ ـ ۱ ـ کلیات طرح تفصیلی ۱۳۴

۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ طرح جامع قدیم تهران ۱۳۴

۲ ـ ۹ ـ ۳ ـ طرح اجرایی تهران ( ۱۳۵۰ ) ۱۳۵

۲ ـ ۹ ـ ۴ ـ طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران ( ۱۳۵۱ ) ۱۳۵

۲ ـ ۹ ـ ۵ ـ طرح جامع جدید ساماندهی تهران ( ۱۳۷۰ ) ۱۳۶

۲ ـ ۹ ـ ۶ ـ طرح مطالعات ساماندهی گردشگاههای تهران ( ۱۳۷۴ ) ۱۳۶

۲ ـ ۹ ـ ۷ ـ طرح بهسازی منطقه فرحزاد ( ۱۳۷۲ ـ شهرداری تهران ) ۱۳۷

نتیجه گیری ۱۳۸

فصل سوم ۱۳۹

امکانات و محدودیتها ۱۳۹

۳ ـ ۱ ـ امکانات و محدودیتهای طبیعی ۱۴۰

امکانات ۱۴۰

محدودیتها ۱۴۰

۳ ـ ۲ ـ امکانات و محدودیتهای کالبدی ۱۴۱

امکانات ۱۴۱

محدویتها ۱۴۱

۳ ـ ۳ ـ امکانات و محدودیتهای اجتماعی ۱۴۲

امکانات ۱۴۲

محدودیتها ۱۴۲

فصل چهارم ۱۴۳

اهداف کلی و اهداف عملیاتی ۱۴۳

۴ ـ ۱ـ اهداف کلی ۱۴۴

۴ ـ ۲ ـ اهداف عملیاتی ۱۴۴

فصل پنجم ۱۴۵

برنامه های پیشنهادی ۱۴۵

۵ ـ ۱ ـ برنامه کاربری اراضی ۱۴۶

اهداف ۱۴۶

۵ ـ ۲ ـ برنامه حمل و نقل و زیر ساختها ۱۴۶

۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ برنامه حمل و نقل ۱۴۶

اهداف ۱۴۶

۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ برنامه زیر ساختها ۱۴۶

اهداف ۱۴۶

۵ ـ ۳ ـ برنامه مدیریت آب ۱۴۷

اهداف ۱۴۷

۵ ـ ۴ ـ برنامه نظام فضای باز و سبز ۱۴۷

اهداف ۱۴۷

۵ ـ ۵ ـ برنامه طراحی شهری ۱۴۸

اهداف۱۵۰

👇محصولات مشابه با بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر)👇

مقاله بررسی حاشیه نشینی دانلود پاورپوینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی (درس روش تحقیق در شهرسازی) همراه پاورپوینت پاورپوینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی (نمونه موردی اسکان غیر رسمی در غرب مشهد – قلعه وکیل آباد) پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز مهاجرت ،‌ حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاشیه نشینی پاورپوینت شهر و شهر نشینی پیش از اسلام

👇محصولات تصادفی👇

تصویر لایه باز کودک شاد مقاله درمورد نمونه گیری جهت پذیرش تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر کودکان و بررسی اثر آموزش مهارتها بر کودکان دیرآموز نمونه سوال حسابداری-مدیریت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اتوماسیون اداری مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه‌های اتکایی پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ترانسفورماتور چگونگی بهبود بخشیدن تفکر خلاق دردانش آموزان با کمک درس انشاء گزارش كارآموزی ساختمانهای بتنی مقاله بررسی آثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی خالق اینترنت کیست؟ پاورپوینت بررسی شیوه معماری پارتی پاورپوینت تحلیل شناخت فضای فرودگاه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای نظری در سلامت روانی

👇کلمات کلیدی👇

حاشیه نشینی;تهران;اسلام شهر