قانون برگزاری مناقصات | academy | 3163

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: قانون برگزاری مناقصات | رده محصول: حقوق | آیدی فایل: 3163 | برچسب های فایل: قانون برگزاری مناقصات;مناقصات;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده قانون برگزاری مناقصات است و با وجود اين كه قانون برگزاری مناقصات زنگ خطر را توي سر خودش قانون برگزاری مناقصات مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد قانون برگزاری مناقصات كه همسرش اشتباه مي كرده و قانون برگزاری مناقصات اينكه حق با خود اوست، چند قانون برگزاری مناقصات دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

قانون برگزاری مناقصات

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

فصل اول – كلیات

فصل دوم–سازماندهی مناقصات

فصل سوم–برگزاری مناقصات

فصل چهارم- مقررات مناقصات

فصل اول–كلیات

ماده 1–كاركرد

الف-این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی كه با رعایت این قانون انجام می شود كاربرد دارد.

ب–قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، اعم از این كه قانون خاص خود را داشته ویا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شركت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت كنند.

تبصره–نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده 2–تعاریف

واژگانی كه در این قانون به كار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

الف–مناقصه:فرایندی است رقابتی برای تامین كیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كمترین قیمت مناسب را پیشنهاد كرده باشد واگذار می شود.

ب–مناقصه گزار:دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون كه مناقصه را برگزار می نماید.

ج–مناقصه گر:شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شركت می كند.

د–كمیته فنی بازرگانی:هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار كه از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

هـ- ارزیابی كیفی مناقصه گران:عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط كمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و–ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها:فرایندی است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز–ارزیابی مالی :فرایندی است كه در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی كه از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح–ارزیابی شكلی :عبارت است از بررسی كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط-انحصار : در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شركت در معامله كه به طرق زیر تعیین می شود:

1–اعلان هیات وزیران برای كالاها و خدماتی كه در انحصار دولت است.

2-انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یك متقاضی برای انجام معامله.

ی–برنامه زمانی مناقصه : سندی است كه در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

ماده 3–طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

1- معاملات كوچك : معاملاتی كه به قیمت ثابت سال 1382 كمتر از بیست میلیون (000،000، 20‌) (*1) ریال باشد.

2- معاملات متوسط : معاملاتی كه مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند (000،000، 200 ریال ) (*2)

3- معاملات عمده بزرگ : معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد (000،000، 200 ریال به بالا) (*3)

------ پاورقی ---------------------------------------------------------------------------------

(*1 ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال (000، 340، 29 ریال) اصلاح گردید .

(2 *) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به دویست ونود وسه میلیون و چهارصد ریال (000، 400، 293 ) اصلاح گردید.

(3 * ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به دویست و نودو سه میلیون و میلیون و چهارصد ریال (0000، 400، 293 ریال) اصلاح گردید.

تبصره 1–وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 2-مبلغ نصاب برای معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملاتعمده مبلغبرآوردی واحد متقاضیمعامله می باشد.

تبصره 3-مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریك از نصاب های فوق نباید با تفكیك اقلامی كه به طور متعارف یك مجموعه واحد تلقی می شوند به نصاب پایین تر برده شود.

ماده 4–طبقه بندی انواع مناقصات

الف–مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1-مناقصه یك مرحله ای:مناقصه ای است كه در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد در این مناقصه پاكت های پیشنهاد مناقصه گران در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

2- مناقصه دو مرحله ای:مناقصه های است كه به تشخیص مناقصه گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد در این مناقصه، كمیته فنی بازرگانی تشكیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به كمیسیون مناقصه گزارش می كند و براساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.

ب -مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1-مناقصه عمومی:مناقصه ای است كه در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2- مناقصه محدود:مناقصه ای است كه در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذكر ادله تائید شود.

فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون به اطلاع مناقصه گران می رسد.

👇محصولات مشابه با قانون برگزاری مناقصات👇

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بررسی و شناخت چگونگی برگزاری جشن های آتش در ایران باستان دانلود چگونه توانستم با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی و تبیین موضوع در بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزان سهمی داشته باشم قانون جذب قانون تجارت دانلود قانون کار 43 ص کتاب قانون کار کتاب قانون کار هدف ما از رعایت قانون چیست؟

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد زمینه های پیدایش عصر رضاشاه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هوش هیجانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع جراحی زیبایی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اشتیاق شغلی 5000 دایرکتوری ثبت لینک (Link Building) پیشینه پژوهش و مبانی نظری ضریب قیمت پروژه کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (به مساحت 4000 هکتار) پروژه کارآفرینی سردخانه 5000 تنی بالای صفر پاورپوینت بررسی مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی پاورپوینت بررسی نمای شیشه ای اسپایدر پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم مبانی نظری و پیشینه تحقیق هرزه نگاری اینترنتی پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن دانلود تحقیق بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی 16ص دانلود روزنامه نگاری دیروز و روزنامه نگاری امروز 23 ص

👇کلمات کلیدی👇

قانون برگزاری مناقصات;مناقصات;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه;دانلود تحقیق