👈 فروشگاه فایل 👉

الگوریتم کولونی مورچه ها+پاورپوینت ppt

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

الگوریتم کلونی مورچه برای اولین بار در سال 1992توسط دوریگو Dorigo) ) و همکارانش به عنوان یک راه حل چند عامله (Multi Agent) برای مسائل مشکل بهینه سازی مثل فروشنده دوره گرد ارائه شد.

عامل هوشند Intelligent Agent) ) موجودی است که از طریق حسگر ها قادر به درک پیرامون خود بوده و از طریق تاثیر گذارنده ها می تواند روی محیط تاثیر بگذارد.

آنچه بنیان فكری الگوریتم مورچگان بر آن بنا شده است را می توان بسادگی ودر یك جمله بیان نمود: " مورچه ها در بین موانع و محدودیت های موجود در طبیعتهمیشهاز بین جایگشت های متفاوت برای رسیدن بهغذا، بهینه ترینراه راانتخاب می كنند".

فهرست :

- مقدمه

- بهینه سازی مسایل به روش کلونی مورچه

- مورچه ها چگونه می توانند کوتاه ترین مسیر را پیدا کنند؟

- مزیتهای ACO

- کاربرد ACO

- مسیر یابی شبکه های کامپیوتری با استفاده از ACO

- الگوریتم ACO

- الگوریتم کلی حرکت

- نتیجه گیری

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت مدیریت کارراهه گزارش كارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه نور و رنگ ها در ارگونومی پاورپوینت بررسی مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی پاورپوینت حسابداری اسلامی