👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی کودکان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی کودکان

این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان خودکارآمدی کودکان (در دو موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض آمیز) است. اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس، ﺷﺎﻣﻞ ۲۲ ﮔﻮﻳﻪ اﺳـﺖ و ﺗﻮﺳـﻂ ِ وﻳﻠـﺮ، و ﻟـﺪ (۱۹۸۲) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ـ ﻛﺎرآﻣﺪی ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻼسﻫﺎی ﺳـﻮم ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ.

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی پرورش گاو شیری مبانی نظری و پیشینه تحقیق رقیب گرایی(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت کارکنان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصمیم گیری در سرمایه گذاری گزارش كارآموزی در شركت ایران خودرو (بخش ریخته گری)