👈 فروشگاه فایل 👉

پاوریوینت پمپ هیدرولیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاوریوینت پمپ هیدرولیکی

•فشار اتمسفر در اثر خلا نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمپ ، سیال را مجبور به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت های مدار هیدرولیک رانده شود.

•حجم روغن پر فشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در نتیجه به حجم جابه جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می شود.

👇محصولات تصادفی👇

آشنایی با پول الکترونیک سلسه رویگران و سکه های آنان از بانو ملک زاده بیانی پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت (1) پاورپوینت بررسی بنه ، میوه درخت سقز فایل پاورپوینت کم خونی ناشی از فقر آهن و سایر کم خونی های تغذیه ایی