👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز

نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی lاست.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود. lكنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است: 1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.

lدر این روش برای جلوگیری،كنترل یا كاهش استقرار گیاه هرز از استعدادهای تغییر پذیرگیاه مانند رشد،عادتها،سازشها و توانایی رقابت گیاهان هرز استفاده می شود.گیاه lماده ای زنده و دارای فعالیتهای زیست شناختی است،بنابراین رقابت آن با گیاه دیگر به عنوان یكی از روشهای بیولوژیكی مورد بحث قرار می گیرد.

👇محصولات تصادفی👇

برنامه نویسی سیستم انبار گزارش کارآموزی از پالایشگاه بندر عباس سوالات آزمون استخدامی اول فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال 94 تحقیق زمین لرزه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها