👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : طرح تحقیق........................................................................................................................

1

1-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

2

1-2. بیان مساله.............................................................................................................................................

4

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................................................

7

1-4. اهداف تحقیق........................................................................................................................................

10

1-5. متغیرهای تحقیق.................................................................................................................................

11

1-6. فرضیات تحقیق....................................................................................................................................

11

1-7. محدودیتهای تحقیق...........................................................................................................................

12

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.................................................................................................

13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق.........................................................................................

15

2-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

16

2-2. مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................................

16

2-2-1. کراتین.........................................................................................................................................

16

2-2-1-1. تاریخچه کراتین................................................................................................................

16

2- 2-1-2. منابع کراتین....................................................................................................................

17

2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین.......................................................................................

18

2-2-1-4. نقش کراتین در بدن........................................................................................................

21

2-2-1-5. عوارض جانبی...................................................................................................................

23

2-2-2. آمونیاک .......................................................................................................................................

25

25

2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی........................................................................

25

2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش..................................................................................

26

2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین..........................................................................................

27

2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی.....................................................................................

29

2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی..................................................................................................

32

2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک.....................................................................

32

2-2-2-6-1. خستگی مرکزی.............................................................................................................

35

2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی..........................................................................................................

40

2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده.....................................

44

2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن..........................................

47

2-2-4. وزن..........................................................................................................................................

48

2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن..........................................................................................................

50

2-2-5. وزن بدون چربی ....................................................................................................................

52

2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی.......................................................................................................

53

2-2-7. سرعت.....................................................................................................................................

55

2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن............................................................................................

56

2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت.....................................................................................................

58

2-2-8. چابکی.....................................................................................................................................

59

2-2-8-1. آزمون های چابکی...........................................................................................................

60

2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین......................................................................

60

2-3-1. تحقیقات داخلی.....................................................................................................................

61

2-3-2. تحقیقات خارجی.....................................................................................................................

61

2-3-2-1. مکمل سازی کوتاه مدت..............................................................................................

63

2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت.........................................................................................

66

2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت.......................................................................................

69

2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان...........................................................................................

74

2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی.......................................................................................

76

2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی.............................................................................

80

2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک......................................................................................

84

فصل سوم : روش شناسی تحقیق......................................................................................................

85

3-1. مقدمه...................................................................................................................................................

85

3-2. روش تحقیق.......................................................................................................................................

85

3-3. مشخصات آزمودنیها............................................................................................................................

86

3-4. مکمل سازی آزمودنیها................................................................................................

87

3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها................................................................................................................

88

3-6. متغیر های تحقیق...............................................................................................................................

88

3- 7. ابزار های اندازه گیری.......................................................................................................................

89

3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها..........................................................................................................

89

3-8-1. قد..................................................................................................................................................

89

3-8-2. خونگیری.....................................................................................................................................

90

3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی.................................................................................................

90

3-8-3. ترکیبات بدن.............................................................................................................................

90

3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت............................................................................................................

91

3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز..............................................................................................................

92

3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها.........................................................................................................

93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها...............................................................................................

94

4-1- مقدمه...................................................................................................................................................

94

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها.....................................................................................................

95

4-2-1. آمونیاک.......................................................................................................................................

96

4-2-2. سرعت..........................................................................................................................................

97

4-2-3. چابکی...........................................................................................................................................

98

4-2-4. وزن بدن......................................................................................................................................

99

4-2-5. توده بدون چربی.......................................................................................................................

100

4-2-6. مایعات بدن.................................................................................................................................

101

4-2-7. کراتینین......................................................................................................................................

102

4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن......................................................................................

103

4-3. آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................................................

103

4-3-1. فرضیه اول..................................................................................................................................

105

4-3-2. فرضیه دوم...................................................................................................................................

106

4-3-3. فرضیه سوم.................................................................................................................................

107

4-3-4. فرضیه چهارم.............................................................................................................................

108

4-3-5. فرضیه پنجم...............................................................................................................................

109

4-3-6. فرضیه ششم...............................................................................................................................

110

4-3-7. فرضیه هفتم...............................................................................................................................

111

4-3-8. فرضیه هشتم..............................................................................................................................

113

4-3-9. فرضیه نهم..................................................................................................................................

114

4-3-10. فرضیه دهم...............................................................................................................................

118

4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق..............................................................................................................

121

فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری........................................................................................

122

5-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

122

5-2. خلاصه تحقیق................................................................................................................................

124

5-3. بحث و بررسی..................................................................................................................................

129

5-4. نتیجه گیری.........................................................................................................................................

129

5-5. پیشنهادات............................................................................................................................................

131

منابع..................................................................................................................................................................

پیوستها

142

پیوست 1. فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها.................................................................................

143

پیوست 2. مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند.......................................

144

پیوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن ..................................................................

فهرست جدولها

صفحه

عنوان

45

جدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی............................................................................

53

جدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ........

86

جدول 3-1 . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها......................................

95

جدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما ............................

96

جدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..

97

جدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..

98

جدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما ..............................................

99

جدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما ........................

100

جدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما .........................

101

جدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون..........

102

جدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه .....................

104

جدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین..................................

جدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین....................................

105

جدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین....................................

106

جدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین.........................................

107

جدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین..................

108

جدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما.................................................

109

جدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما..................................................

110

جدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما..................................................

112

جدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما....................

113

جدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما................................

115

جدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما........................

116

جدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما.....................

117

جدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما..............................

118

جدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما...........

120

فهرست شکلها

عنوان

صفحه

شکل 2- 1. سنتز کراتین............................................................................................................................

21

شکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز...............................................................................

92

نمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما..............

110

نمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما...........................

111

نمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما...............................

112

نمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما...........................

114

نمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما................................

115

نمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما.........

117

👇محصولات تصادفی👇

بررسی میزان اختلال بدشكلی بدن و چاقی روانی در بین دانش‌آموزان (BDD) پروژه طراحی منبع تغذیه AC-DC مقاله درمورد تاریخچه شرکت اچاچی کتاب زبان تخصصی(1) رشته حسابداری پروژه کارآفرینی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص)