👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عنصر بصری خط

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عنصر بصری خط

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1)فصل اول:

منشاء خط

2)فصل دوم: دسته‌بندی خطوط

بخش اول - انواع خط:

الف) خط راست

1-عمودی

2-افقی

3-مورب

ب)خط خمیده

1-دایره

2-ماریچ

3-مواج

ج)خط شكسته

1-خط شكسته باز

2-خط شكسته بسته (الف) مثلث،ب)مربع)

بخش دوم - خطوط همگرا و واگرا

بخش سوم - خطوط تجسمی ملموس یامادی شده

بخش چهارم - ارزش خطی

بخش پنجم - چگونگی ایجاد تركیب هنری از خط

3)فصل سوم:

كلیاتی در مورد خط:

بخش اول - خط و خطای چشم

بخش دوم - خط و جهت

بخش سوم - خط و فضا

بخش چهارم - خط و زمان

بخش پنجم - متغیر بودن خط نسبت به زمان و مكان

بخش ششم - خط و رنگ و بررسی روابط آنها

الف-خط افقی و رنگ

ب-خط عمودی و رنگ

ج-خط مورب و رنگ

د-خط و گرما

بخش هفتم - ارزشهای شدت رنگ

بخش هشتم -چگونگی ایجاد سایه روشن به وسیله خط

بخش نهم -خط و فرم (سطح و حجم، سنگینی)

بخش دهم -خط و حجم در فضا

بخش یازدهم-خط در رابطه با نقطه و سطح (خط شكسته و نقطه، خط راست و نقطه)

بخش دوازدهم -خط در كادر

بخش سیزدهم -خط و بافت

بخش چهاردهم -نقش افت در تاثیر بصری خط

بخش پانزدهم-خط و ریتم

الف)ریتم در خطوط افقی و عمودی

ب)ریتم در خطوط منحنی

ج)در انواع خط

بخش شانزدهم -انواع ریتم

الف)تكرار یكنواخت

ب)تكرار متناوب

ج)تكرار تكاملی

د)تكرار موجی

بخش هفدهم - بررسی كنتراستهای خط

بخش هجدهم-خط و طبیعت

الف)خطهای دارای مسیر آزاد در طبیعت

ب) تفاوت در خطوط اندام موجودات

ج) تفاوت خط در معماری قدیم و جدید

4) فصل چهارم: روانشناسی خطوط

بخش اول - بررسی روانی خطوط

بخش دوم - تاثیر روانی خط در طبیعت

الف) خطوط شكسته

ب)‌ منحنی

ج) ‌مواج

د)مارپیچ

بخش سوم - اشاره‌ای به روانشناسی خطوط در آثار چند هنرمند

بخش چهارم - بررسی روانی خطوط چهره

5)فصل پنجم : بررسی خط در آثار هنرمند

بخش اول - ادگار دگا

بخش دوم - اگون شیله

بخش سوم – اسکار کوکوشکا

بخش چهارم - پیت موندریان

بخش پنجم - گوستاو کلیمت

بخش ششم- جاکمتی

بخش هفتم - پال كله

👇محصولات تصادفی👇

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان پیام نور خرم آباد بازرسی و ارزیابی در Hex (سحر و جادو) قانون برگزاری مناقصات چگونه با جذاب سازی کلاس و منسوخ نمودن روش های تدریس سنتی دانش آموزان را به درس زیست شناسی علاقه مند نمایم دانلود پاورپوینت ساختار فایلها 255 اسلاید