گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان | academy | 8492

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان | رده محصول: فنی و مهندسی | آیدی فایل: 8492 | برچسب های فایل: گزارش کاراموزی در تصفیه خانه جدید همدان;کاراموزی در تصفیه خانه جدید همدان;کارورزی در تصفیه خانه جدید همدان;دانلود گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان;تصفیه خانه جدید همدان;تصفیه خانه ;همدان در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان است و با وجود اين كه گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان زنگ خطر را توي سر خودش گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان كه همسرش اشتباه مي كرده و گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان اينكه حق با خود اوست، چند گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان

گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان در 148 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

تصفیه فیزیكی آب 3

تصفیه شیمیایی آب 3

شرح مراحل تاسیسات تصفیه وكاریردآنها 4

حذف گازهای همراه آب 9

مشكلات ناشی ازانحلال گازها درآب 12

حذف گازهای مزاحم ازآب 14

روشهای حذف گازها ازآب 15

بهره برداری ونگهداری وتعمیرات دستگاههای هوادهی 20

فرآیندهای انعقادولخته بندی 21

كاهش وحذف بارالكتریكی سطحی كلوییدها 22

ته نشینی شیمیایی 32

فرایند زلال سازی وحوضهای زلال ساز 36

نگهداری وتعمیرات 43

ساختمان وروش كلی بهره برداری ازحوضهای ته نشینی وزلال سازمركب بهره گیرنده ازبسترلجن 56

روش كلی راه اندازی 59

متوقف ساختن حوض زلال ساز دركوتاه مدت 61

كلیاتی درمورد مكانیزم وبهره برداری ازحوضهای ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب 63

فهرست مطالب

عنوان صفحه

صاف سازی 64

بهره برداری ونگهداری صافیهای تند باجریان ثقلی 65

ساختمان صافیهای تند ومتعلقات آن 66

تنظیم صافی 68

سیستمهای تنظیم كننده 70

سرعت صافی سازی 72

زمان كاركرد صافی 73

تجهیزات شستشوی تند بانیروی ثقل 74

صافیهای تند تحت فشار 75

را ه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشار 76

نگهداری صافیهای تحت فشار 78

روشهای سالم سازی 79

كلر 79

اوزون 86

روش تهیه اوزون 87

انواع ژنراتورهای گاز اوزون 88

ویژگیهای گازورودی به دستگاه تولید اوزون 91

واحدهای تولید 94

روشهای مختلف اوزناسیون آب 94

موارد كاربرد اوزون 95

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فواید اوزون 102

استفاده ازاشعه فرابنفش 105

اصول كلی به كارگیری U.V 108

مراقبت ازبازتاب فرابنفش 108

موا د شیمیایی نامطلوب درآب آشامیدنی 109

روش تصفیه 112

تصفیه باآب آهك 114

اكسیداسیون توسط پرمنگنات پتاسیم 116

هوادهی 117

حوضهای ته نشینی 119

صافیها 120

حذف آهن ومنگنزباتبادل یونی 120

فرایندهای متعارف 121

فرایندهای ویژه آهن ومنگنز 123

منابع آلودگی وتاثیرات 125

روش تصفیه 126

ترسیب شیمیایی 127

ارسنیك 129

روش تصفیه 131

دشواریهای بهره برداری 132

كروم 133

فهرست مطالب

عنوان صفحه

كادمیوم 134

سرب 135

جیوه 136

كلرورها 137

روشهای آزمایش درآب 140

فلوئورها 142

سولفات وسولفورها 146

نیتراتها 147

تاثیرات بهداشتی واستانداردها 152

خواص مواد فعال سطحی 160

كاربرد پاك كننده ها 161

آثار بیولوژیكی پاك كننده ها 162

آثارزیست محیطی 163

تشخیص میزان مواد پاك كننده درآب 165

سموم دفع آفات وعلف كشها 165

مواد رادیو اكتیو 166

منابع آلودگی رادیو اكتیویته 166

سیانور 169

سخت زدایی بامواد شیمیایی 171

مقدمه:

مجموعه عملیاتی كه به منظور آماده كردن آب برای مصارف مورد نظر اجرامیشود، تصفیه آب ومجموعه تاسیسات وتجهیزاتی كه عملیات تصفیه آب رادربرمی گیرد،تصفیه خانه نامیده میشود. بنابراین برای تهیه آبی مناسب برای شرب ومصارف عمومی شهری یكرشته عملیات در تصفیه خانه آب به مورداجراگذارده میشود تاآب دریافتی از منابع آب را باكیفیتی قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آشامیدنی تحویل نماید.

آب آشامیدنی استاندارد به طور كلی آبی است كه بیرنگ بی بو، وبا طعم مطبوع وگوارا، كه مصرف آن حتی در دراز مدت هم به لحاظ عاری بودن از مواد مضر، ضرری به سلامت مصرف كننده وخسارتی به تجهیزات انتقال،توزیع ومصرف وارد نمی آورد.

عملیاتی كه در تصفیه خانه آب آشامیدنی در رابطه با تصحیح كیفیت آب اجرا میشود،بستگی به كیفیت آب منابعی داردكه برای تامین آب آشامیدنی در نظر گرفته می شود وطرح تاسیسات تصفیه خانه نیز بادرنظر گرفتن این كه آب تصفیه شده برای مصرف شرب ومصارف عمومی شهری به كار برده خواهد شد پیش بینی میشود وتجهیزات وتاسیسات تصفیه خانه نیز براساس طرح مصوب نصب می گردد.

منابع آب كه به منظور تامین آب آشامیدنی ومصارف عمومی به كار گرفته می شوند.شامل:

منابع آبهای سطحی :دریاهاودریاچه ها. بركه ها .رودخانه ها،جویبارها

منابع آبهای زیرزمینی :چاهها،قنوات وچشمه ها،است .چه بسا در بعضی از تاسیسات تصفیه آب ازیك یا چند منبع مختلف آب دریافت وتصفیه شود.به هر حال اقداماتی كه در زمینه تصفیه آب منظور خواهد شد،آب دریافتی از منابع رابه آب آشامیدنی تبدیل خواهد كرد وبه همین جهت مطالعه كیفیت فیزیكی،شیمیایی ومیكروبیولوژیكی منابع مورد نظر تامین آب آشامیدنی ،برای ایجاد یك سیستم تصفیه وتوزیع آب سالم ضرورت پیدا می كند.

1- هدف: هدف از تهیه این راهنما ارایه روشهای بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه وبالا بردن سطح اطلاعات فنی بهره برداران است كه در تصفیه خانه های آب آشامیدنی فعالیت دارند.نظر به اینكه معیارهای تهیه شده در این دستورالعمل به خاطر تنوع تاسیسات به صورتی است كه دربرگیرنده نكات عمومی ومشترك است وباید به صورت راهنمای كلی بتواند مورد استفاده متخصصان در رده های مختلف قرار گیرد، لازم است كه در هرتصفیه خانه متخصصان امر به توجه به خطوط كلی ارایه شده دراین مجموع ودستورالعمل های طراح وسازنده تجهیزات تصفیه خانه.دستورالعمل های اجرایی مناسبی را كه برای كاركنان بهر ه برداری ونگهداری قابل استفاده باشد،تهیه وبه‌آنان ابلاغ وبراساس برنامه ریزی مناسب برحسن اجرای كارها نظاره كنند.

2- دامنه كاربرد: این دستورالعمل شامل كلیه تاسیساتی است كه در تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرند.از آنجا كه مسایل آبگیری ودفع لجن از مسایلی است كه در تصفیه خانه های فاضلاب نیز مطرح است، لذا بحث دراین زمینه در بخش بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب پیگیری خواهد شد.

3- فرآیندهای تصفیه آب: از نظر كلی تصفیه خانه آب آشامیدنی شامل گروهی از واحدها وتجهیزات زیر خواهند بود كه براساس بررسی كیفیت آب كه قبلا انجام شده،ممكن است به كار گرفته شوند.

تصفیه فیزیكی آب: هرگونه تصفیه ای كه در آن به وسیله روشهای فیزیكی عوامل آلودگی از آب حذف شوند،تصفیه فیزیكی آب نامیده میشود. از جمله دانه گیری ، زلال سازی،صاف سازی واستفاده از اشعه ماورای بنفش در سالم سازی آب را می توان نام برد.

تصفیه شیمیایی آب:

هرگونه تصفیه ای كه در ان به كمك مواد شیمیایی عوامل آلودگی از آب حذف شوند، تصفیه شیمیایی آب نامیده می شود. انعقاد سختی زدایی،كلرزنی و.. نمونه ای از تصفیه شیمیایی است.

سالم سازی آب : هرگونه روش فیزیكی ویا شیمیایی كه موجب حذف عوامل بیولوژیكی بیماریزا از آب گردد،روش سالم سازی نامیده می شود،صاف سازی ،كلرزنی ،استفاده از اشعه ماورای بنفش و… ازاین گروه است.

شرح مراحل ،تاسیسات تصفیه وكاربرد آنها:تجهیزات وتاسیساتی كه برای تامین آب آشامیدنی از منابع آب سطحی وزیرزمینی به كار گرفته میشوند، برحسب نوع منبع متفاوت است ودر عملیات تصفیه در بخشهای ذیل كاربرد دارند:

- پیش تصفیه

- تصفیه اصلی

- مواد شیمیایی نامطلوب در آب آشامیدنی

- ایجاد تعادل شیمیایی

پیش تصفیه :

تاسیسات پیش تصفیه برای اجرای یك ویا چند رشته از عملیات زیر كه به منظور بهبود كیفیت آب خام ورودی به تاسیسات تصفیه خانه های اب طرح شده است، پیش بینی می گردد وممكن است در داخل یا خارج از تصفیه خانه قرار داشته باشد.

آشغالگیری وحذف ماسه

الف- آشغالگیری: درآبگیری از آبهای سطحی شاخ وبرگ ویا مواد دیگر شناور به وسیله شبكه های آشغالگیر از آب جدا می شوند.این شبكه ها مواد شناوری راكه همراه اب است، در خود نگاه میدارند ومانع ورود آنها به بخش بعدی تصفیه خانه می شوند آشغالگیرممكن است در محل ورود آب به تصفیه خانه ویا ورود آب به تاسیسات انتقال آب به تصفیه خانه نصب شده باشد ودر هرحال روزانه حداقل یكبار باید تمیز شود. موادی كه روی آشغالگیر جمع میشوند،باید بعداز جمع آوری از نزدیكی آب دور برده شوند وبهتر است هرچه زودتر از تصفیه خانه به خارج حمل گردند.

ب- حذف ماسه: این بخش از تاسیسات در برداشت آبهای زیرزمینی در صورتی كه چاه ویا چاههای مورد بهره برداری ماسه دهی داشته باشد،نصب میشود تاماسه ونرمه ماسه را قبل از ورود آب به بخشهای دیگر تصفیه حذف كرده باشند. دستگاهی كه معمولا به كاربرده میشود. به نام ؛سیلكون؛خوانده شده وروزانه حداقل یك مرتبه شیر تخلیه تحتانی راكه ماسه جمع آوری شده را بیرون می دهد وباز وبسته می كنند. درمورد برداشت از آبهای سطحی از ته نشینی ساده برای حذف مواد قابل ته نشینی از جمله ماسه ونرمه ماسه استفاده میشود.

كلرزنی آب خام:هدف از كلرزنی آب خام،سالم سازی آب ورودی به تاسیسات به منظور اكسیداسیون وحدف نسبی آلاینده های آلی مولد بووطعم نامطلوب ،حذف نسبی آلاینده های معدنی مولد رنگ مانند :آهن ، منكنز،فلزات سنگین وته نشینی آنها در مرحله زلال سازی وجلوگیری از رشد بعدی میكروارگانیسم ها وگیاهان آبی در تاسیسات تصفیه خانه است.كلرزنی آب خام باید در حدی انجام شود كه در اب خروجی از فیلترها مقدار كلرآزاد باقیمانده در حدود 2/0تا3/0 میلی گرمبرلیتر در زیر صافی ها موجود باشد.در ارتباط با تجهیزات وبهره بردای این قسمت .موضوع به طور مشروح در بخش 4-2-5-1 آمده است.

تبصره: در صورت احتمال ایجاد تری هالومتانها و تركیبات كلر؛سمی وخطرناك حتی المقدور از كلرزنی آب خام پرهیز گردد واز روشهای توضیح داده شده در بخش تری هالومتانها بهره گیری شود.

پیش ته نشینی: اصولا سیستمهای زلال ساز از هرنوع مانند:پولساتورها ،آكسیلاتورها و..برای زلال سازی آب خام با كدورت مشخصی طراحی می شوند.چنانچه كدورت آب خامبه بیش ازحد طراحی سیستمهای زلال ساز برسد،نیاز به پیش ته نشینی است كه این واحد پیش ته نشینی میتواند به صورت ته نشینی ساده فیزیكی یابا كمك موادشیمیایی و فرآیندهای زلال سازی طراحی گردد.برای حذف مواد معلق بزرگتر از 200 میكرون ته نشینی ساده وبرای مواد معلق كوچكتر وباوزن مخصوص پایین معمولا نیاز به ته نشینی به كمك مواد شیمیایی منعقد كننده است.حوضهای پیش ته نشینی ممكن است در محل آبگیر درجوار رودخانه وخارج از تصفیه خانه طراحی گردد،دراین صورت از نظر دفع مواد شناور ومواد ته نشین شده درحوض پیش ته نشینی مشكلی وجود نخواهد داشت. مواد زاید راكه همراه آب رودخانه است ودرحوض پیش ته نشینی ته نشین شده است، میتوان به طریق مقتضی دفع نمود. بدین منظور تعداد ویاچند واحد حوض پیش ته نشینی طراحی می شود كه یك یاچند واحد ازآنها درحال بهره برداری و بقیه درحال شستشو یادرانتظار راه اندازی خواهند بود. ازآب خروجی از سرریز این واحدها كه در حال بهره برداری است،مرتبا نمونه های آب، بااستفاده ازیك شیشه دهند گشاد، برداشت و آزمایش می شود،تاهرزمان كه نمونه برداشت شده دارای ماسه نرم باشد، حوض درحال بهره برداری رااز سرویس خارج كنند وبه موازات آن یكیاز حوضهای آماده بهره برداری رادر سرویس قرار دهند.حوضهای پیش ته نشینی مجهز به دریچه ورود آب،شیر تخلیه وشیر آب شستشو هستند. حوضهای پیش ته نشینی ممكن است با مقطع دایره یا مستطیل باابعاد متناسب طرح شوند واگر مستطیل باشند،كف حوض دارای شیب درعكس جهت حركت آب خواهد بود. چنانچه این نوه حوضها دركنار رودخانه قرار داشته باشند، شیر تخلیه در عمیق ترین نقطه حوض قرار میگیرد.اغلب حوضهای پیش ته نشینی دارای لجن روب وسیستم تخلیه خودكار لجن هستند.درموقع شروع به بهره برداری ازیك حوض پیش ته نشینی،آب رابه تدریج درحوض وارد می كنند تاحوض به آرامی پرشود.دراین حالت دریچه خروج آب ازحوض پیش ته نشینی كاملا باز می شود،برای شستشوی حوض پیش ته نشینی ابتدا شیر ورود به حوض رابسته وشیر تخلیه را باز می كنند، زمانی كه سطح آب پایین رفت وگل ولای و ماسه ظاهر شد،شیر آب شستشو راكه آب رااز حوضچه آب ته نشین شده یااز حوض مجاور كه در حال بهره برداری است دریافت می كند، باز می كنند تاجریان این آب گل ولای وماسه ته نشسته رادر امتداد شیب كف حوض به طرف مجرای خروجی براند واز شیر تخلیه خارج سازد. دربعضی از تاسیسات كه شن وماسه ونرمه ماسه همراه آب وارد حوض پیشته نشینی می گردد،وسایل مكانیكییا نیروی انسانی برای تخلیه رسوبات حوض پیش بینی شده است. نگهداری ابنیه وشیرآلات ودریچه های ورود آب، طبق راهنمای كلی نگهداری تاسیسات خواهد بود. مدت زمان بهره برداری از حوض پیش ته نشینی بستگی به میزان مواد معلق وكیفیت آن در آب خام دارد، زیرا به لحاظ جلوگیری از بروز مشكلات احتمالی بیولوژیكی وپرشدن لجن لازم است حوض ها به تناوب برای شستشو از سرویس خارج شوند. این حوض ها نیز بااشكال مختلف با مقاطع مستطیل ودایره طراحی میشوند ودر هرحال وسیله لجن روبی وتغلیظوتخلیه مواد معلق،به منظوركاهش میزان اتلاف آب در طرح پیش بینی می گردد.بهره برداری از حوض پیش ته نشینی چه بااستفاده از عوامل انعقاد وچه بدون استفاده از آنها ساده طبق دستورالعمل وراهنمای بهره برداری تاسیسات تصفیه خانه خواهد بود كه از طرف طراح یا سازنده تاسیسات خانه ارائه میشود.

تجهیزاتی كه در این گونه حوض ها،معمولا وجوددارد،عبارتند از:

- تاسیسات ورود وتوزیع آب خام

- تاسیسات جمع آوری ، تغلیظ ودفع لجن مازاد

- تاسیسات جمع آوری وانتقال آب ته نشین شده

تصفیه اصلی: منظور از تصفیه اصلی بهره گیری از فرآیندهایی است كه میتواند كیفیت آب خروجی از پیش ته نشین ها ویا آب خام را درحد استانداردهای آب شرب ارتقاء بخشد.

تجهیزات شستشوی صافیهای تند بانیروی ثقل

شستشوی این نوع صافیها با استفاده از آب تصفیه شده انجام می شود وجریان آب شستشو در عكس جهت جریان آب در موقع صاف سازی خواهد بود تا انبساط لایه ماسه را برای رها ساختن ذرات جمع آوری شده در منافذ فراهم سازد. تجهیزان شستشوی صافی به شرح زیر است:

- تلمبه آب شستشو كه معمولا 2یا3 واحد پیش بینی می شود كه یك واحد آماده كار ویك یا 2 واحد برای شستشو راه اندازی می شود.

- دمنده هوا كه در اقدام به شستشوی صافی برای به هم ریختن لایه های ماسه ومتفرق كردن دانه های آنها در آب پیش بینی شده است.

- تابلو فرمان صافی كه فرمانهای راه اندازی وتوقف تلمبه ها ودمنده ها ومانور شیرهای آب شستشو وهوادمی و تخلیه صافی وسایر شیرها وسایر تجهیزات روی آن نصب شده است. درمورد صافیهایی كه سطح آزاد آب روی ماسه صافی كمتر از یك متر ارتفاع دارد، بعداز بستن شیر خروج اب و شیر ورودی آب، صافی برای شستشو آماده است. در صورتی كه سطح آزاد آب بالاتر ازیك متر روی لایه ماسه باشد، قبلا شیر ورود آب بسته می شود وباید منتظر بود تاسطح آب در صافی به تراز لبه جدایی مخزن ماسه ومجرای شستشو برید. عملیات شستشوی صافی به شرحی خواهد بود كه در دستورالعمل بهره بردای تصفیه خانه از طرف سازنده ارائه شده است.

صافیهای تند تحت فشار

این صافیها ازیك استوانه فلزی تشكیل شده كه در دو انتها به عدسی ختم می شود وبه ابعاد مناسب با ابدهی ساخته می شود وممكن است ایستاده ویا خوابیده روی محور افقی یا پایه ای بلندتر از كف زمین ساخته شود. این گونه صافیها غالبا در تاسیسات كوچك وكارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند. جریان آب ورودی به صافی ممكن است به تبعیت از اختلاف سطح منبع آب ومحل استقرار صافی ویا با استفاده از فشار مناسبی كه از طریق خطوط لوله انتقال آب ویا تلمبه تامین گردد. آب ورودی به صافی از لایه صاف كننده ودر جهت از بالا به پایین جاری خواهد شد ولایه صاف كننده ممكن است با دانه بندی یكنواخت ویا چند لایه بادانه بندیهای متفاوت طرح شود. صافیهای تحت فشار دارای دریچه مناسب برای داخل كردن شن وماسه وبازدید ویا خارج كردن شن وماسه در مواقع لزوم اند ونیز دارای شیر ورود آب، شیر خروج آب صاف ، شیر ورود آب شستشو، شیر تخلیه وخروج اب شستشو هستند. در بالاترین نقطه صافی یك شیر تخلیه هواكه ممكن است به طور خودكار عمل نماید، نصب می شود. علاوه بر وسایل فوق صافی ممكن است دارای فشار سنج وكنتور آب ودستگاه سنجش افت فشار باشد.

راه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشار

صافیهای تحت فشار را نباید یكباره با تمام ظرفیت راه اندازی نمود،‌بلكه به آرامی ومراقبت شیرورود آب طوری باز می شود كه ظرف مدت 15تا20 دقیقه شیر كاملا باز داشته باشیم ودر هرحال رعایت كامل دستورالعمهای بهره برداری شركت سازنده ضرورت دارد. قبل از راه اندازی صافیها چه در شروع كار ویا پس از هر سرویس باید سطح ماسه ثصاف باشد وكلیه لوله های ارتباطی آب وهوا سالم وصحیح باشند. بهتر است قبل از راه اندازی اولیه وبعداز هر سرویس دریچه بازدید باز باشد وصافی راتا سطح ماسه از آب پرنمود در صورتی كه پرنمودن صافی از مسیر شستشو باجریان معكوس انجام پذیرد مناسب تر است زیرا ماسه های موجود در سطح، به هم خوردگی پیدا نمی كنند وآنگاه شیرهوا وشستشو باجریان معكوس رابه آرامی باز نمود تااز توزیع یكنواخت بارهیدرولیكی در سطح صافی در حین شستن آن اطمینان حاصل شود. در صورتی كه بار هیدرولیكی یكنواخت توزیع نگردد، صافی در بهره برداری دچار اشكال خواهد شد وكیفیت آب حاصله نامناسب می گردد. لازم به ذكر است كه علل اصلی عدم توزیع یكنواخت آب وهوا مربوط به طرح نامناسب كف صافی، شكستگی وگرفتگی نازلها وهمچنین لوله توزیع هوااست. نظر به طرحهای متفاوت كه در ساختمان این گونه صافیها اجرا می شود، بهره برداری معمولا براساس توصیه سازنده خواهد بود، ولی معمولا بهره برداری باباز كردن شیرهای تخلیه هوا كه در بالای صافی نصب می شود وشیر خروجی وسپس شیر ورودی كه به آرامی انجام می گیرد، شروع خواهد شد. در صورتی كه ماسه های درون صافی كثیف باشند. قبل از بازنمودن شیر خروجی شیر تخلیه را باز می كنیم وآنقدر آب عبور می دهیم تاصافی تمیز گردد. باپرشدن صافی از آب شیر تخلیه هورا در صورتی كه خودكار نباشد، به نحوی می بندیم كه دائما مقداری آب از آن خارج گردد، در غیر این صورت هوا در بالای صافی متراكم می شود ومشكل ایجاد خواهد كرد.در خاتمه كارصافی، كه زمان آن بستگی به كیفیت ومیزان آب تصفیه شده دارد، لایه ماسه نسبتا گرفته شده و خوب عمل نمی كند، دراین حالت كه معمولا براساس تجربه ویا افت فشار داخل صافی مشخص می گردد، صافی نیاز به شستشو پیدا می كند كه با جریان دادن آب در عكس جهت صاف سازی به ترتیب عملیات زیر انجام می پذیرد.

-شیر آب خام ورودی به صافی بسته شود.

- شیر خروج آ ب صاف نیز بسته شود.

- شیر تخلیه هواباز شود.

- شیر خروجی اب شستشو باز شود.

- شیر ورودی آب شستشو باز شود.

باید دقت نمود كه در ابتدا وبرای چند دقیقه به ارامی ومطابق دستورالعمل شیر هواباز شود وسپس شیر آب شستشو نیز باز گردد. در صورتی كه در این مرحله

دقت كافی به عمل نیاید، علاوه بر مخلوط شدن ماسه های درون صافی سطح آن هم به هم می خورد كه در عملكرد صافی بسیار موثر است، لذا توصیه می شود درابتدای بهره برداری ضمن رعایت دستورالعمل شركت سازنده با احتیاط كامل عمل نمود تا تجربه لازم حاصل گردد. پایان عملیات شستشو را می توان با مشاهده آب زلال در خروجی تشخیص داد. مراحلی كه توضیح داده شد مربوط به صافیهایی هستند كه به طور دستی عمل می كنند، ممكن است این عملیات به صورت خودكار یا نیمه خودكار انجام پذیرد، ولی درهر حال به واسطه این كه عملیات صاف سازی وشستشو را نمی توان مشاهده نمود، كنترل آنها اسان نیست واحتمال افزایش بار هیدرولیكی در موقع كار ویا خروج بخشی از ماسه های ریز دانه در حین شستشو وجود دارد وبه همین دلیل طی یك برنامه زمانبندی شده سطح وارتفاع ماسه را كنترل نمود وكاهش ماسه را جایگزین كرد.

نگهداری صافیهای تحت فشار

سرویس سالیانه این صافیها ضروری است ودراین صورت باید صافی را كاملا تخلیه نمود، كف صافی ونازلهای تعبیه شده را دقیقا كنترل كرد ودر صورت لزوم نازلهای معیوب را تعویض كرد. كنترل لوله هوا موجود در كف صافی و یكنواختی توزیع هوا هم باید انجام پذیرد. زیرا در صورتی كه این لوله پوسیده وشكسته باشد، توزیع هوا یكنواخت نخواهد بود كه نتیجتا عملیات شستشو به خوبی انجام نمی گیرد. در سرویس سالیانه، جداره داخلی فیلتر باید تمیز و مجددا بارنگ مناسب پوشش داده شود. كلیه شیرها باید باز وتمیز ودر صورت لزوم سرویس گردند. شن وماسه ای كه از صافی خارج می گردند، ممكن است مقداری باهم مخلوط شده باشند كه در این صورت ابتدا آنها را با آب می شویند تاكاملا تمیز گردند، سپس با سرند مناسب جدا می كنیم وپس از آماده شده فیلتر درون آن ریخته می شود. صفحه نگاهدارنده در كف صافی كه نازلها روی آن تعبیه شده اند، معمولا به بدنه صافی به طور كامل نمی چسبد ولذا موقع شستن صافی آب وهوا می تواند بیشتر از اطراف صافی وارد شود كه تاثیر منفی در عملكرد صافی دارد، لذا باید در موقع سرویس صافیها بامواد ومصالح مناسب این فاصله را پرنمود.

روشهای سالم سازی

پس از تصفیه فیزیكی وشیمیایی آب میكروارگانیسمها به ویژه باكتریها به طور كامل از آب حذف نمی شوند، در حالی كه آب شرب، باید عاری ار هر گونه میكروارگانیسم باشد. بدین منظور از روشهای سالم سازی برای حذف كامل میكروارگانیسم ها استفاده می گردد. اینروشها در بخشهای ذیل در پی آمده است:

كلر

كلر در سال 1774 كشف شد وتاسال 1888 كه امكان انبار كردن كلر خشك در ظروف آهنی وفولادی ابداع شد،‌مصارف كلر محدود وبه صورت آب ژاول به عنوان ضدعفونی كننده،‌محلولهای كلر وپودرهای سفید كننده واسید كلریدریك بود واز آن به بعد در صنایع كاغذسازی، صنایع نساجی و.. مورد مصرف پیدا كرد. در سال 1896 برای اولین بار كلرزنی برای ضد عفونی كردن مستقیم آب در رابطه با مطالعات فیلتراسیون به صورت آزمایشی در لویزویل انجام شد. در سال 1897 نیز د رانگلستان به منظور ضدعفونی كردن آب شبكه توزیع پس از بروز یك اپیدمی تیفوئید ؛حصبه؛ به صورت آزمایشی برای مدت كوتاهی اعمال شد.

روش تصفیه

ارسینك بااستفاده از تصفیه فیزیكی وشیمیایی شامل برانعقاد ته نشینی وصافی از آب حذف می گردد. استفاده از عوامل انعقاد به شرح ذیل است:

AS به توان +3 انعقاد باسولفات فریك، با PH 6تا8

انعقاد باسولفات آلومینیوم ، با PH 6تا7 همراه بانرم سازی توسط آهك زیاد واكسیداسیون قبل از تصفیه AS به توان +5 انعقاد باسولفات فریك ،‌PH 6تا8 .

انعقاد باسولفات آلومینیوم PH 6تا7 همراه بانرم سازی توسط آهك زیاد بیش از 90درصد ارسنات سدیم در انعقاد باسولفات آلومینیوم وسولفات فریك از آب حذف می شود. سختی گیری بااستفاده از آهك در حذف ارسنات سدیم بسیار موثر است، به ویژه وقتی PH به 6/10 ویا بیشتر افزایش داده شود.ارسینت سدیم تاحد 50تا60درصد در PH طبیعی آب بااستفاده از عامل انعقاد سولفات فریك ازآب حذف می شود. چنانچه نرم سازی بااستفاده از آهك در PH معادل 11 به كار گرفته شود،‌راندمان حذف تا80درصد افزایش می یابد. سولفات آلومینیوم تنها قادر به حذف حدود 20درصد ارسینت سدیم است، ولی می توان ارسینت سدیم رابه كمك كلر وپرمنكنات پتاسیم اكسیده وبه ارسنات سدیم تبدیل كرد كه درآن صورت حذف آن سهل تر انجام می پذیرد. استفاده از كلر در عمل اكسیداسیون ارسینك، درصورت وجود مواد آلی در آب ممكن است منجر به تشكیل تری هالومتان گردد كه تركیبی زیانبار است، دراین ارتباط علاوه برنكات اشاره شده در مورد پرمنگنات كه مصرف آن مشكل ایجاد رنگ در آب رادر پی دارد، می توان از گاز اوزون نیز استفاده نمود. حذف ارسینك توسط روش تبادل یونی بااستفاده از رزین های آنیونی ویا ذغال استخوان امكانپذیر است. اینروش برای حذف ارسینت ویا ارسنات سدیم راندمانی یكسان خواهد داشت، ولی در هرحال بررسی در سطح پایلوت درابتدای مطالعات كاربردی تصفیه ضروری است. اخیرا اسمزمعكوس والكترود پالیز نتایج جالبی در حذف ارسینك داشته اند.

دشواریهای بهره برداری

معمولا حذف ارسینك در غلظتهای زیاد 100میلی گرم برلیتر ویا بیشتر به سهولت بااستفاده از تصفیه فیزیكی وشیمیایی بااستفاده از انعقاد ته نشینی ، صافی وتنظیم PH توسط آب آهك به 8/6 نیاز خواهد بود. معمولا ارسینك باقیمانده در آب حدود 5میلی گرم برلیتر است. استفاده ازاین روش تصفیه برای غلظتهای كم ارسینك نتایج مثبتی نداشته است. برای حذف غلظتهای كم ارسینك كمتر از 5میلی گرم برلیتر ورساندن غلطت به حد 01/0 میلیگرم برلیتر، به ویژه روشهای تبادل یونی راندمان مطلوبی داشته اند. برای مثال دریكی ازاین روشها ابتدا PH به 1/7 تنظیم شده، سپس آب از بستر آلومینای فعال به ضخامت 3فوت باسرعت سه گالن بردقیقه برقوت مربع عبور داه می شود. اینروش قادر است حتی غلظت 106/0 میلیگرم برلیتر ارسینك رابه 01/0 میلیگرم برلیتر تغییر دهد، ظرفیت بستر 7000 گالن برفوت مكعب است. احیای بستر با محلول سود سوزآور باغلظت یك درصد ومتعاقبا شستشوی بستر با اسیدسولفوریك 5/0 نرمال امكانپذیر است. شایان ذكر است بااستفاده از روشهای متعارف تصفیه آب انعقاد، لخته بندی، ته نشینی ،‌صافی تا50درصد ارسینك حذف می گردد، ولی در غلظتهای كم ارسینك این راندمان درحد بسیار زیاد كاهش می یابد.

👇محصولات مشابه با گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان👇

گزارش کارآموزی سیستم سردخانه و تصفیه‌ خانه شركت كشت و صنعت گرگان (یك و یك) گزارش کارآموزی تصفیه پسابهای صنعتی گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معكوس پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (تصفیه آب صنعتی) پوستر لایه باز همدان گویش مردم همدان و گزیده ای از مثل ها و اصطلاحات پاورپوینت کاروانسرای حسین خانی همدان پاورپوینت بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان مرمت و احیاء ابنیه تاریخی (باغ نظری شهرستان همدان)

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله بررسی اثربخشی داستان گویی در فرآیند یادگیری پیشینه تحقیق و مبانی نظری لکنت زبان چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی اوراق قرضه مونوگرافی روستای حصاربن پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی Trevox 223 (نمونه مشابه مسکونی) طرح توجیهی تولید پالت چوبی گزارش کارآموزی اداره مخابرات شهرستان شیروان پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند ابجکت (در) در نرم افزار معماری Revit Architecture تحقیق بررسی سرطان خون (لوسمی) استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان خوزستان پاورپوینت معنویت سازمانی مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز

👇کلمات کلیدی👇

گزارش کاراموزی در تصفیه خانه جدید همدان;کاراموزی در تصفیه خانه جدید همدان;کارورزی در تصفیه خانه جدید همدان;دانلود گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان;تصفیه خانه جدید همدان;تصفیه خانه ;همدان