👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مراحل انجام شده در انسكتاریوم 1

شناخت زنبور براكون و نحوه تاثیر آن 1

میزبانهای مهم براكون برای تكثیر انبوه 2

گونه های مهم زنبور براكون در ایران 2

نحوه پارازیت كردن زنبور براكون 2

روش پرورش و تكثیر انبوه زنبور براكون 3

بید آرد Ephestia kuhniella 4

مشخصات ظاهری 4

زیست شناسی پروانه بید آرد Ephestia kuhniella 4

پرورش و تكثیر انبوه پروانه بید آرد در آزمایشگاه 5

پرورش و تكثیر انبوه زنبور و پارازیتوئید براكون 6

شرایط رهاسازی زنبور براكون 7

زنبورهای تریكوگراما 7

مشخصات مرفولوژیكی زنبور 7

1- پرورش پروانه بید غلات 8

2- پرورش پروانه بید آرد 9

پرورش زنبور تریكوگراما 10

كرم ساقه خوار ذرت 11

زیست شناسی 12

مبارزه 12

دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی در مزارع ذرت 13

5- رهاسازیهای تداخل نسل آخر فصل 15

دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی در مزارع ذرت استان خوزستان 15

دستورالعمل مبارزه بیولوژیك با كرم ساقه خوار برنج 16

6- رهاسازی زنبور برای كنترل نسل اول ساقه خوار برنج 17

7- ارزیابی های رهاسازی انجام شده نسل اول 17

8-رهاسازی زنبور برای كنترل نسل دوم كرم ساقه خوار 18 9-ارزیابی نسل دوم 18

دستورالعمل واگذاری انسكتاریوم ها و كارگاه های دولتی بصورت پیمان تولید در استانها و تعیین سهمیه تولید زنبور تریكوگراما برای بخش خصوصی 19

دستورالعمل رهاسازی حشرات مفید زنبورهای تریكوگراما و براكون در مزارع گوجه فرنگی 20

مراحل اجرائی این برنامه به شرح ذیل خواهدبود 21

توضیحات تكمیلی 21

دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی در مزارع گوجه فرنگی استان خوزستان 22

رهاسازی بر علیه نسل دوم كرم قوزه در روی پنبه و تداخل نسل 23

دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی (تریكوگراما و براكون) در مزارع سویا 24

رهاسازی زنبور براكون درمیان بوته های سویا 25

بررسی تاثیر عوامل كنترل طبیعی رهاسازی شده 26

مراحل انجام شده شده در كلینیك بیماری های گیاهی شناسی با انواع محیط های كشت 26

محیط كشت Kings 27

محیط كشت پوان 27

تهیه ی روش محیط كشت kings 28

تهیه ی محیط كشت نوترینت آگار NA 28

تهیه محیط كشت PDA 28

نحوه ی ریختن محیط كشت درون بتری 29

تهیه ی سوسپانسیون باكتری 29

تستهای تشخیص سودوموناس 30

تست اكسیداز 30

تست گرم 30

تست H2O2 كاتالاز 31

تست H2 31

تست سیب زمینی 32

مراحل انجام شده در انسكتاریوم :

شناخت زنبور براكون و نحوه تاثیر آن:

زنبور براكون از خانواده Braconidae واكتوپارازیت می باشد. حشره ماده بطول 4-3 میلیمتر بوده و چشم های سیاه و براقی در فرق سر دارد. رنگ عمومی بدن این حشره زرد حنایی ولی قسمت هایی از سر و قسمت زیرین سینه بهرنگ قهوه ای است. در ابتدای فصل بعلت سرما تیره رنگ ولی هرچه دما بالا رود روشن تر می گردد. شكم زنبور ماده بعلت بارور بودن متورم می باشد. مهمترین فرق بین زنبور براكون مادهو زنبور نر در وجود تخمریز در زنبور ماده و اختلاف طول شكمهاست. زنبور ماده دارای شاخك 16 مفصلی ولی نرها كلا 21 مفصلی می باشند. تخم ریز ماده ها در حالت عادی از نصف طول بدن حشره بزرگتر است ولی در موقع نیش زدن میزبان بلندتر می شود.این زنبور به میزبانهای متحرك حمله می كند.

طول عمر ماده ی جفت گیری نكرده 20 روز ولی ماده های جفت گیری كرده تا 60 روز هم می رسد. برای تكثیر انبوه زنبور براكون از میزبانهایی استفاده می شود كه حائز شرایط زیر باشند:

1- براحتی قابل پرورش باشند

2- اقتصادی باشند

3- امكان پرورش داشته باشند

میزبانهای مهم براكون برای تكثیر انبوه:

1- Epmestia kuhniellu – پروانه آرد

2- Coreyracophala nica پروانه بید برنج

3- Galleria melonell – پروانه موم

4- Plodia intor punetella – شب پره هندی

گونه های مهم زنبور براكون در ایران:

B.hebator

B.iranicus

B.lefroy

از بهترین میزبانهای زنبور براكون در طبیعت:

كرم قوزه1-Heliothis gossipiella

پیرائوستا (ساقه خوار اروپایی ذرت) 2-Ostrinia nubilalis

نحوه پارازیت كردن زنبور براكون:

حشره ماده قبل از تخمگذاری روی لارو میزبان با نیش زدن آنرا فلج می كند بدین صورت كه ابتدا لوله تخمریزی خود را وارد بدن لارو نموده و نوعی سم وارد بدن كرده و آنرا فلج می كند سپس شروع به تخمگذاری بر روی بدن میزبان خود می نماید و تخم های خود را بطور تك تك یا دسته جمعی در روی حلقه های بدن لارو قرار می دهند تخمها پس از 20 الی 24 ساعت در شرایط محیط تفریخ شده و تبدیل به لارو زنبور می شوند. زنبور براكون دارای 3 سن لاروی بوده كه با تغذیه از محتویات داخل بدن میزبان حدودا پس از 3 روز بر حسب شرایط محیط تبدیل به شفیره می شود و موجب از بین رفتن لارو میزبان می گردند. این شفیره ها كه در كمر لاشه میزبان درون پیله سفید و ابریشمی قرار دارند حدودا پس از 6-4 روز تبدیل به زنبور بالغ براكون می شوند. عمر زنبور نر كوتاهتر از ماده و از 5 روز تجاوز نمی كند (در شرایط آزمایشگاهی) یك زنبور ماده قادر است حدود 100 عدد لارو را نیش بزند ولی تنها نیش زدن د لیل پارازیت كردن نیست تعداد تخمها در یك دوره تخمگذاری از 1 تا 100 عدد متغیر است. دوره زندگی زنبور براكون بین 7-14 روز می باشد.

روش پرورش و تكثیر انبوه زنبور براكون:

این زنبور بطور طبیعی در نواحی جنگلی و حواشی مزارعی كه كمتر دستخوش سمپاشی باشند وجود دارد. اگر آلودگی شدید نباشد بصورت طبیعی قادر به كنترل لارو میزبان در حد یك سمپاشی می باشد ولی اگر آفت دست طغیانی داشته باشد ممكن است جمعیت زنبور برای كنترل كافی نباشد. بنابراین باید اقدام به پرورش و تكثیر انبوه زنبور نموده و در صورت امكان مزرعه را از زنبور اشباع كرد. برای پرورش و تكثیر انبوه زنبور براكون اواخر فصل تابستان و اوایل فصل بهار اقدام به جمع آوری این حشره از مزارع نموده و آنرا بوسیله یكی از میزبانهای واسط كه در حال حاضر بید آرد است تكثیر انبوه می كنیم.

بید آرد Ephestia kuhniella:

مشخصات ظاهری:

این آفت انباری و از خانواده Parilidac است. عرض پروانه با بالهای باز بین 20-25 میلیمتر و بالهای رویی طویل به رنگ خاكستری پر رنگ و در روی هر یك از آنها در نوار كم رنگ و لكه های تیره كوچك دیده می شود. بال های زیرین پهن تر و سفید رنگ و دارای ریشك دمایی در حاشیه بال می باشد.

لارو كامل بطول15-18 میلی متر به رنگ سفید مایل به صورتی قسمت سر و پشت سینه اول، پاهای سینه ای به رنگ قهوه ای مایل به زرد بوده و درونی هریك از حلقه های شكم لكه های كوچك سیاه رنگ مجهزبه یك موی طویل وجود دارد. پای شكمی پنج جفت و دارای قلابهایی در حول یك دایره است.

زیست شناسی پروانه بید آرد Ephestia kuhniella

این حشره در انبارهای گرم و مساعد بطور دائم فعالیت می كند. فعالیت آن در هنگام شب بوده و در روز بدون حركت با بالهای تپه باقی می ماند. تخم ریزی در شب و در دسته های 10 تا 20 عددی روی مواد آردی می گذارد. دوره رسته همچنین بر حسب شرایط محیط از 4-16 روز می باشد . لاروها از مواد آردی تغذیه كرده و در این فاصله 5 بار حبه عوض می كنند. دوره شفیرگی 7 تا 16 روز و پس از این مدت پروانه بالغ خارج می گردد تكامل آن تا تخم تا حشره بالغ بین 45 تا 60 روز بر حسب شرایط محیط تغییر می كند.

پرورش و تكثیر انبوه پروانه بید آرد در آزمایشگاه:

در آزمایشگاه جهت پرورش و تكثیرانبوه این حشره كه بعنوان میزبان واسط زنبور پارازیتوئید براكون ،شناخته می شود از آرد غلات مانند گندم یا ذرت مخلوط با سبوس استفاده می كنند برای این منظور مقدار معینی آرد مخلوط با سبوس در طشت های مخصوص آلوده سازی به نسبت 3 به 1 می ریزند. به ازای هر كیلو آرد مصرفی 15/0 تا 17/0 تخم حشره بر روی مخلوط بطور یكنواخت می پاشند. سپس طشت ها را در اتاق انتظار كه دمای آن تغییرات 125 و تغییرات رطوبت در آن 565% باشد انتقال می دهند.

تخم ها پس از تفریخ تبدیل به لارو حشره شده و لاروها جهت تغذیه به داخل توده آرد راه می یابند و در این رابطه كانال هایی درون توده ایجاد می شود بر اثر فعالیتتوسط لاروها پس از مدتی آرد سفت و سخت شده و مخلوط مذكور نیز كیفیت غذایی اولیه را ندارد كه در اینصورت 1 الی 2 بار هر تشت آلوده را تجدید محتوا نموده و مقداری آرد به مخلوط می افزایند. درجه حرارت و رطوبت محیط و تشت های آلوده شده دائما كنترل می شود. لاروها در شرایط مطلوب 4 الی 5 بار پوست اندازی می كنند. وقتی تغذیه لاروها كامل شد و مراحل رشد لاروی طی شد لاروهای سنین 4 الی 5 را كه حدودا 25 الی 30 روز پس از آلوده سازی تولید می شوند در انبار زنبور براكون قرار می دهند.

پرورش و تكثیر انبوه زنبور و پارازیتوئید براكون

طشت های محتوی لاروهای درشت سن 4 و5 را به واحد پرورش زنبور براكون انتقال می دهند. پس از لاروگیری از این طشت ها بازای هر زنبور 3 لارو در ظروف مخصوص پرورش زنبور براكون در اختیار زنبور براكون قرار می دهند. در این شرایط حداقل 80% زنبور باركون ماده و 20% نر است. زنبور براكون اكتوپارازیت ابتدا با تخمریزی خود میزبان را نیش زده و پس از فلج كردن میزبان شروع به تخم ریزی بر روی بدن میزبان می نماید. تخم ها تك تك یا در دستجات چند تایی گزارده می شود. تخم ها كشیده وپس از 12 الی 24 ساعت در شرایط آزمایشگاهی (دما 2 3 درجه) و (رطوبت 555%) تفریخ و لاروها ظاهر شده، در این شرایط لاروها مزارع به تغذیه از بدن لارو میزبان نموده و زندگی خود راكامل می كنند. زنبور براكون 3 سن لاروی دارد. پس از طی مرحله لاروی شفیره های براكون داخل پیله سینه و ابریشمی در كنار لاشه میزبان دیده می شود. در مرحله شفیرگی عملیات لاروزدایی و شفیره گیری در ظروف مخصوص انجام می گیرد و دوره شفیرگی بین 3 الی 5 روز است.

از روز هشتم به بعد لاروها پارازیت كردن شفیره ها را به ظروف مخصوص انتقال میدهند و تدریجا زنبورهای بالغ خارج می گردد. مدت 3 الی 5 روز این ظروف محتوی شفیره زنبورهای بالغ را جدا كردن پس از تعیین و جداسازی زنبورهای نر و ماده آنها را به نسبت های معین در پروسه تكثیر وارد كرده و لارو حشره جهت تكثیر در اختیارش می گذارند.

اخیرا جهت پرورش و تكثیر انبوه زنبور براكون از كارگاههایی استفاده می كنند كه كاربرد آنها از نظر انبوه سازی و جلوگیری از هزینه های كارگری و حذف بعضی از مراحل تكثیر به روش بالا مزیت دارد. زنبور براكون پارازیتوئیه بسیار قوی و با ارزش بوده، در بعضی از موارد مانند لارو سزامیا در شرایط آزمایشگاه تا 16 عدد شفیره بدست آمده است.

شرایط رهاسازی زنبور براكون:

زنبور براكون مانند زنبور تریكو گرانا باید در شرایط خنك مانند صبح زود، یا غروب كه گرمای شدید دفع شده است رهاسازی شود.

زنبورهای ذخیره شده در یخچال را چند ساعت قبل از رهاسازی از یخچال بیرون آورده و آنها را با آب عسل 10% تغذیه نموده سپس به مزرعه انتقال می دهیم.

به ازای هر هكتار معمولا 1000 عدد زنبور براكون كه 80% ماده و 20% نر می باشد رها می شود، زنبورهای براكون در ظروف دربسته به مزرعه منتقل كرده، سپس در چند نقطه مزرعه در ظروف را برداشته و آنرا رها می كنند. در شرایط مطلوب شعاع پرواز زنبور براکون تا 1 كیلومتر می رسد.

- رهاسازی تداخل نسلهای دوم وسوم

رهاسازی در زمان شورع صعود منحنی نسل سوم با توجه به فنولوژی گیاه (قبل از مرحله خمیری شدن) بویژه در مزارع دیر نشا و دیررس

رهاسازی در مرحله پیك پرواز نسل سوم با توجه به فنولوژی گیاه برنج

11- ارزیابی نهایی:

اعاده تریكوكارت به انسكتاریوم تعیین میانگین و درصد خروج به تعداد 5 عدد تریكوكارت برای هر مامور.

تعیین درصد پارازیتیسم تخم برای هر مامور حداقل 5 دسته كم

تعیین درصد سفید شدن خوشه ها ناشی از فعالیت ساقه خوار برنج با بررسی 240 بوته توسط هر مامور 25-20 روز قبل از برداشت.

دستورالعمل واگذاری انسكتاریوم ها و كارگاه های دولتی بصورت پیمان تولید در استانها و تعیین سهمیه تولید زنبور تریكوگراما برای بخش خصوصی :

1- بررسی توان علمی ، فنی ، تجهیزات اشخاص حقیقی و حقوقی توسط كمیته فنی طرح كاربرد توسعه مواد بیولوژیك و استفاده بهینه از كود و سم و تعیین اولویت های مربوطه

2- اولویت انتخاب و سهمیه تولید در شرایط مساوی با شركت های تعاونی تولید كشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی بومی مناطق خواهد بود

3- كنترل دائمی كلیه تولید كنندگان زنبور از نظر كیفی وكمی به منظور تاثیر عملكرد در برنامه های آتی و تعیین درجه بندی و تخصیص سهمیه های تولید انجام خواهد گرفت.

4- حذف یا كاهش سهمیه تولید كنندگانی كه از نظر كمی و كیفی به عملكرد (میزان تعهد تولید برابر قرارداد) خود نرسیده باشد مد نظر قرار گیرد.

5- میزان سهمیه در پیمان تولید (انسكتاریوم یا كارگاه های دولتی) 2-5/1 كیلوگرم به ازای هر نفر كارشناسی كشاورزی متقاضی در نظر گرفته شود.

6- استانها مكلف مستند لیستی از پیمانكاران را بعد از انتخاب و تعداد افراد هر پیمان و میزان تعهد تولید پیش بینی شده را به سازمان حفظ نباتات ارسال نمایند.

دستورالعمل رهاسازی حشرات مفید زنبورهای تریكوگراما و براكون در مزارع گوجه فرنگی:

با توجه به بیولوژی آفت، بخشی از جمعیت كرم قوزه كه بصورت شفیره های زمستانگذاران دوره زیستی خود راتكمیل نموده اند، در بهار سال بعد با مساعد شدن شرایط جوی و تامین دمای بالای 18 الی 20 درجه سانتیگراد كه این زمان تقریبا مصادف با شروع مرحله زایشی مزارع گوجه فرنگی است، بتدریج تبدیل به حشره بالغ شده و این مزارع را مورد هجوم خود قرار می دهند و حشرات بالغ حاصل از این جمعیت به همراه حشرات بالغ حاصل از آن بخشی از جمعیت آفت كه زمستان را بصورت دیاپوز كامل سپری كرده اند بعنوان نسل اول به مزارع پنبه حمله ور می شوند.

بنابراین ضروری است كه بمنظور كنترل خسارت آفت در محصول گوجه فرنگی و كاهش انبوهی جمعیت انتقال آن به نسل بعدی در این مرحله برنامه مبارزه بیولوژیك بشكلی كاملا منسجم برعلیه اولین بخش از جمعیت فعال آفت در مزارع گوجه فرنگی به مورد اجرا گذاشته شود.

مراحل اجرائی این برنامه به شرح ذیل خواهدبود:

اولین رهاسازی در مزارع گوجه فرنگی رهاسازی زنبور تریكوگراما می باشد كه در صورت وجود شرایط ذیل در مزرعه انجام می گیرد:

الف) مشاعده اولین پروانه كرم قوزه در مزرعه گوجه فرنگی شكار شده در تله های فرمونی كه در مزارع حوزه عمل هر مركز خدمات نصب می گردد. در هر منطقه آب و هوایی نصب حداقل 2 تله، آماربرداری و بازدید منطقه و تعیین پیك پرواز پروانه ضروری می باشد.

ب) مشاهده اولین تخم كرم قوزه در مزرعه گوجه فرنگی، حداقل باید سه مزرعه بازدید و در هر مزرعه 50 بوته بطور تصادفی بررسی گردد بطوریكه كل مزرعه تحت پوشش قرار گیرد.

ج) از نظر شرایط فنولوژی مزرعه در شروع مرحله گلدهی می باشد.

توضیحات تكمیلی:

در صورت تحقیق یافتن سه مورد فوق همزمان یعنی مشاهده اولین پروانه كرم قوزه و مشاهده تخم كرم قوزه روی گوجه فرنگی و در صورتی كه گلدهی گوجه فرنگی شروع شده باشد اولین نوبت رهاسازی تریكوگراما صورت می گیرد.

رهاسازی نوبت اول با یك گرم زنبور تریكوگراما در قالب یكصد عدد تریكوكارت صورت می گیرد.

رهاسازی نوبت دوم حدود یك هفته بعد از رهاسازی نوبت اول با 2 گرم زنبور تریكوگراما در قالب 200 عدد تریكوكارت 01/0 گرمی انجام می گیرد.

رهاسازی نوبت سوم، 5 روز بعد از رهاسازی نوبت دوم با یك گرم زنبور تریكوگراما صورت می گیرد.

رهاسازی نوبت اول زنبور براكون همزمان با رهاسازی نوبت سوم زنبور تریكوگراما صورت می گیرد. در هر هكتار باید 1000 عدد زنبور ماده رهاسازی گردد كه با توجه به شعاع پرواز بالای این زنبور با استفاده از 5 لیوان (هر كدام محتوی 200 عدد زنبور ساده) می توان رهاسازی را در هر هكتار اجرا نمود.

لازم به توضیح است كه در استانهای خراسان واردبیل با هماهنگی سازمان حفظ نباتات با بررسی كارشناسی و در صورت نیاز نوبت دوم رهاسازی براكون صورت می گیرد و در استانهای دیگر نوبت دوم رهاسازی براكون بر اساس ارزیابی مزارع می باشد.

دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی در مزارع گوجه فرنگی استان گلستان:

در استان گلستان گوجه فرنگی در دو فصل (زمستانه – بهاره) و (تابستانه- پاییزه) و به دو صورت زیر پلاستیك و عادی كشت ومبارزه بیولوژیك در مزارع (زمستانه – بهاره) صورت می گیرد.

با توجه به اینكه در استان گلستان تحقیقات چندانی روی پارازیتوئیدهای تخم هنیوتیس از حمله زنبور تریكوگراما از نظر وجود یا عدم وجود و همچنین روی كارایی این عوامل صورت نگرفته است صرفا از زنبور براكون بعنوان پارازیتوئید لارو در كنترل ملیوتیس استفاده می شود.

- ملاك تعیین زمان رهاسازی شكار اولین شب پره های میلوتیس توسط تله های فرمونی می باشد حدود دو هفته پس از شكار اولین شب پره های ملیوتیس در مزارع گوجه فرنگی كه اصولا مصادف با اوج گلدهی محصول می باشد زنبور براكون در یك نوبت و با 1000 عدد زنبور ماده به ازای هر هكتار صورت می گیرد.

👇محصولات تصادفی👇

ازمایش تقویت كننده های تفاضلی و بررسی پاسخ فركانسی تحقیق درباره شركت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن مبانی نظری و پیشینه تحقیق وضعیت روانی تحقیق با موضوع آلودگی محیط زیست دانلود ارزیابی عملكرد كاركنان 29 ص