👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه توانمند سازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه توانمند سازی

در این تحقیق ، برای سنجش توانمند سازی كاركنان از پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (1995)استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 5 بعد احساس استقلال ،احساس شایستگی، احساس موثر بودن ،احساس معنی دار بودن شغل ،و احساس اعتماد میان همکاران که دارای 20 سوال و پنج بعد است که گویه های ( 1 تا 4 ،احساس شایستگی ) ،( 5 تا 8 ،احساس استقلال )،(9تا 12، احساس موثر بودن )،(13 تا 16، احساس معنی دار بودن شغل ) و(17 تا 20، احساس اعتماد میان همکاران )را ارزیابی می کند. هر یك از عبارات این پرسشنامه در طیف 5 درجه ای مقیاس لیكرت ( از كاملا موافقم تا كاملا مخالفم ) تنظیم شده است كه بر ای نمره گذاری پاسخها بادرنظر گرفتن درجه بندی پیوستار برای گویه های مثبت به پاسخ كاملا موافقم تاكاملا مخالفم به ترتیب امتیازات 1 تا 5 تعلق خواهدگرفت .بنابراین حداكثرنمره برای پرسشنامه 100 وحداقل نمره 20 خواهد بود.

- زارعی (1391) پس از جمع آوری اطلاعات پایایی پرسشنامه توانمند سازی را به روش آلفای کرونباخ 84/0 بدست آورده است،خانعلی زاده در پزوهشی درسال 1389 به میزان83/0 پایایی توسط آلفای کرونباخ دست یافته است.

👇محصولات تصادفی👇

مؤسسات عمومی پروژه کارآفرینی کارگاه تولید برس سر و شانه پلاستیکی نمونه گزارش کارورزی 3 رشته دبیری ادبیات عرب مقاله بررسی انقلاب اسلامی ایران و اقدامات شاه و اطرافیان او پاورپوینت بررسی توربین های گاز