👈 فروشگاه فایل 👉

انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان تحقیق

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

چکیده

هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که 100 نفر بودند و همگی در تحقیق شرکت کردند. این پزوهش که از نوع توصیفی است به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد که به 91 مورد ان پاسخ داده شد.از امارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.

در مورد مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی،تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p < ). در بقیه موارد مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنا داری مشاهده نگردید (05/0p ≥ ).

واژگان كلیدی:

1ـ انگیزش شغلی 2ـ معلمان تربیت بدنی 3ـ نظریه هرزبرگ

بحث و نتیجه‌گیری

تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج كشور، چه آنهایی كه بر اساس نظریه هرزبرگ انجام گرفته و چه آنهایی كه بر اساس سایر نظریه‌ها بوده است، كم و بیش دیدگاههای هرزبرگ را تایید كرده‌اند بجز تحقیق باقری رفسنجانی كه نتایج آن كاملا عكس نظریه هرزبرگ است و همچنین تحقیق چاك و ویتاكو كه یافته‌های آنان تفاوت معناداری با نظریه هرزبرگ دارد. كه باید در روش تحقیق و صحت انجام آن تامل كرد. در مورد نقش عوامل بهداشتی در انگیزش شغلی، نتایج تحقیقات داخل كشور اغلب تفاوتهایی را نشان می‌دهد كه می‌توان آن را چنین توجیه كرد: تحقیقات هرزبرگ در جاهایی جواب می‌دهد كه امكان فراهم ساختن هر دو گروه از نیازها (بهداشتی و انگیزاننده ما)، وجود داشته باشد. همچنین در مورد نقش ویژگیهای فردی در انگیزش شغلی در تحقیقات مختلف نتایج متفاوتی بدست امد. گروهی از تحقیقات رابطه معنی‌داری بین ویژگیهای فردی و انگیزش را نشان نداد. در پاره‌ای از تحقیقات تفاوتهایی بدست آمد. بطور كلی به دلیل پیچیده بودن انسان و تنوع نیازهایش و همچنین شرایط خاص محیطی و فرهنگی جوامع، مناطق و همچنین سازمانهای مختلف، نمی‌توان نتایج انجام گرفته در یك محیط خاص را به سایر جوامع یا مكانهای دیگر تعمیم داد. همانظور كه در مورد ویژگیهای افراد در سازمانهای مختلف تفاوتهای مند و نقیض را با عوامل مختلف مشاهده كردیم.

بیان مساله

👇محصولات تصادفی👇

آئودی آر 8 در سالیدورک قسمت سوم بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها در منطقه داورن چگونه توانستم دانش آموزان متوسطه را به قرآن علاقه مند كنم نقشه کامل آپارتمان 72 متری 4 طبقه دانلود تحقیق كاربردهای ICT در آموزش 36 ص