👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی كیفیت برق در شبكه توزیع ایران Power Quality

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی كیفیت برق در شبكه توزیع ایرانPower Quality

فهرست مطالب

عناوین

صفحه

فصل اول: مفاهیم و تعاریف

1-1- مقدمه

1

1-2- تعریف كیفیت برق

3

1-3- كیفیت ولتاژ

5

1-4- رده بندی عمومی مسائل كیفیت توان

5

1-5- گذرا

8

1-6 تغییرات بلند مدت ولتاژ

9

1-7- تغییرات كوتاه مدت ولتاژ

10

1-8- عدم تعادل ولتاژ

11

1-9- اعوجاج در شكل موج

13

1-10- نوسان ولتاژ

13

1-11- تغییرات فركانس قدرت

14

- فصل دوم :پدیده های گذرا

2-1- مقدمه

16

2-2- اضافه ولتاژهای گذرا

16

2-3- انواع موج ضربه ای با انرژی زیاد

20

2-4- اصول حفاظتی در مقابل حالات گذرا

21

2-5- تجهیزات مناسب پیشنهادی برای حفاظت ….

23

2-6- توصیه ها و راهكارهای اجرایی در مقابله ….

24

فصل سوم : فلش و قطعی ولتاژ

3-1- مقدمه

33

3-2- علل ایجاد منش ولتاژ

34

3-3- تخمین مشخصه ها مختلف فلش ولتاژ

34

3-7- رابطه بین فلش ولتاژ و عملكرد تجهیزات

40

3-8- اصول اساسی حفاظت در مقابل فلش ولتاژ

46

فصل چهارم : تغییرات بلند مدت ولتاژ عدم تعادل ولتاژ و تغییرات فركانس

4-1- تغییرات بلند مدت ولتاژ

51

4-2- عدم تعادل ولتاژ

54

4-3- تغییرات فركانس

58

فصل پنجم: نوسان ولتاژ (فلیكر)

5-1- تشریح پدیده نوسان ولتاژ

63

5-2- عوامل بوجود آورنده فلیكر ولتاژ

64

5-3-مشخصه های یك نوسان ولتاژ نمونه

65

5-5 مبانی فلیكر متر IEC

67

5-6- ارزیابی شاخص كوتاه مدت شدت فلیكر

69

5-7- ارزیابی شاخص بلند مدت شدت فلیكر

69

5-11- حدود مجاز فلیكر در سطوح مختلف ولتاژ

70

5-12- حدود مجاز برای تغییرات سریع ولتاژ

71

5-14- نكاتی در خصوص اندازه گیری فلكیر

73

5-15- راه اندازهای موتورها

73

فصل ششم : هارمونیكها

6-1- شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیكها

77

6-2- منابع تولید هارمونیك

82

6-3- اثر اعوجاج هارمونیكی بروی عملكرد تجهیزات و…

84

6-4- پاسخ سیستم قدرت به منابع هارمونیكی

85

6-5- شناسایی محل منابع هارمونیكی

91

6-6- مبانی كنترل هارمونیك ها

92

6-9- مقررات برخی از كشورها در رابطه ….

94

6-10- استاندارد مجاز هارمونیك ها در شبكه برق ایران

97

6-12- هارمونیك های میانی

104

فصل هفتم : قابلیت اطمینان

7-1- مقدمه

105

7-2- انواع ساختار شبكه های توزیع

107

7-3- انواع شبكه های توزیع از نظر ساختمان

114

7-4- قابلیت اطمینان در شبكه های توزیع

115

فصل هشتم : نكاتی در خصوص اندازه گیری كیفیت برق ، بازرسی و اطمینان از كیفیت آن

8-1- مقدمه

121

8-2- نیاز به مونیتورینگ در مسله كیفیت برق

121

8-3- مشخصات تجهیزات مشتركین و تاثیر كیفیت

125

8-4- تجهیزات مونیتورینگ كیفیت برق

132

8-5- چگونگی انتخاب ترانسیوسرها

134

8-6- تغذیه وسایل اندازه گیری

145

8-7- روشهای كاربرد دستگاههای مونیتورینگ

146

8-8- محل اندازه گیری و دریافت اطلاعات

151

8-9- نحوه اتصال مونیتورینگ كیفیت برق

155

8-10- آستانه های اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

157

8-11- طول دوره مونیتورینگ

162

8-12- تفسیر نتایج مونیتورینگ

163

👇محصولات تصادفی👇

Stand-alone Solar Electric Systems: The Earthscan Expert Handbook for Planning Design and Installation فایل آمار نمرات درس ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (به همراه فایل اکسل) بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت فرهنگ سازمانی بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی